dimarts, 12 de maig de 2020

Torns d'entrada i sortida, augment del 2%, restabliment de les jubilacions parcials i els contractes de relleu

       CGT INFORMA


El passat dimecres 6 de maig la secció es va reunir amb la resta de seccions sindicals i la Direcció de l'Institut a la Comissió de Seguiment de les activitats de l'Institut amb la intenció de parlar sobre diferents temàtiques que afecten el personal i que, sorprenentment, són les mateixes que s'han tractat a la Comissió de Seguiment del Covid-19 a la qual no ens deixen participar des del començament de l'estat d'alarma, deixant-nos fora del seguiment de les activitats.

A la reunió es van tractar temes com la realització de diferents torns d'entrada i sortida per quan comencem a treballar amb el 100% del personal presencial disponible, la pujada retributiva del 2%, i el restabliment de les jubilacions parcials i els contractes de relleu.

Torns d'entrada i sortida

La proposta de la Direcció és establir dos horaris d'entrada i de sortida de manera que en aquells llocs que sigui necessari es pugui mantenir en tot moment la distància de seguretat, sense que això es consideri dins dels supòsits previstos en l'article 25 del Conveni.

Això vol dir que no volen pagar el complement de canvi d'horari, fet amb el qual estem totalment en desacord. L'argument de què aquesta és una situació excepcional que obliga a certs canvis organitzatius no eximeix ni excusa que no es paguin els complements retributius establerts a la normativa del conveni. S'han pagat, i amb la situació actual es paguen tota classe de complements, tant els que estan dintre com fora de conveni, per la qual cosa no trobem que ara, concretament aquest, es deixi de cobrar.

Mentre gran part del grup d'administratius, tècnics i directius, cobren un complement de 380 a 420 euros per la jornada de 40 h setmanals (tipus de jornada = a premi); que a més no fan a l'estiu però sí que la cobren, al personal d'oficis no ens volen pagar el canvi horari (no arriba a 3 euros diaris) quan sí que el farem.

No hem d'oblidar que actualment la jornada és de 37,30 h setmanals. O sigui, que per fer 2.30 h setmanals més que nosaltres, s'emporten fins a 420 euros mensuals.

La CGT va ser l'única secció sindical que va defensar cobrar el complement horari, sense entendre per què som les úniques que no hem de cobrar els complements que realitzem. Cada vegada ens sorprenen menys els postulats i propostes de la Direcció & cia. La direcció té molt clar el seu paper, la qüestió és si el Comitè també.

L'empresa ha proposat dos torns: (des de l'entrada en la Fase 3 i fins al 24 de setembre del 2020), de 7:00 a 14:00 hores i de 8:00 a 15:00 hores

Augment del 2%


La Direcció ens va informar que aquest mes de maig s'aplicarà l'increment del 2 % que preveu la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat d'aquest any.

L'augment es cobrarà de forma retroactiva a efectes de l'1 de gener, en la mateixa nòmina de maig.
Vam demanar que als complements irregulars no se'ls apliqués aquest increment com ja havíem parlat a la RLT, però es veu que no estan disposats, fent així les irregularitats cada cop siguin més grans.

Restabliment de les jubilacions parcials i els contractes de relleu

També ens van comunicar que en el moment en què es restablís el servei al 100% dels serveis presencials disponibles, es tornarien a activar les jubilacions parcials i els contractes de relleu.

Arribat aquest moment, l'empresa contactarà amb els treballadors que no han pogut acollir-se a la jubilació parcial i que complien els requisits i també amb el personal de les distintes borses de treball de l'Institut, com les d'auxiliars jardiners i tècnics. En el cas dels rellevistes, els informaran de com fer els tràmits online a través del Servei Català d'Ocupació. Els tràmits dels jubilats parcials també es podran fer via telemàtica.

Secció Sindical CGT Parcs i Jardins

dissabte, 4 d’abril de 2020

INFORMACIÓ SOBRE EL NOU PORTAL DE RECURSOS HUMANS

           

INFORMACIÓ SOBRE EL NOU PORTAL DE RECURSOS HUMANS



Des de fa dies, ens heu estat preguntant sobre els dubtes i problemes que
us anat sorgint al voltant del nou portal de recursos humans. Es per això
que vam demanar les pertinents clarificacions al departament de
personal, i que ara ens han contestat.

Aquí teniu una petita guia de com es fa servir el portal segons el

departament de personal:

-Els dies de vacances i/o festius es podran demanar dintre de l’horari

laboral.

- La petició dels dies es transmetrà al responsable i es farà a traves del

portal personal de cadascú, des de l’ ordinador de la brigada o el mòbil
personal. El responsable haurà de dedicar, juntament amb el personal,
una estona per fer aquest tràmits tal i com es feia abans quan es
demanaven el dies en paper.

-El responsable de la brigada també pot tramitar els dies directament des

de el seu portal. D’aquesta manera, els dies quedaran reflectits,
automàticament, al portal del treballador que els demanar.

- Al portal de l’ encarregat hi ha una opció que permet, en els casos que no

estigui al lloc de treball per diversos motius, designar a una persona de la
brigada com a encarregada de gestionar els dies de vacances i/o festius.
Aquesta opció apareixerà de forma automàtica al portal de la persona que
sigui escollida. En el cas que l’encarregat, per motius de salut o per
incapacitat d’ altre tipus, no pugui cedir la gestió del portal a
treballadors/res de la brigada, s’ haurà de trucar al departament de
personal perquè la designin des de allà.

- Els dies de conciliació i les 25 hores de metge es continuaran demanant

com es feia fins ara, sense fer servir el portal.



Atentament,

Secció sindical CGT Parcs i Jardins.

dimarts, 31 de març de 2020

COMUNICAT DE SUSPENSIÓ DE LA CONTRACTACIÓ



Comunicat suspensió de la contractació



Degut a la situació d' estat d' alarma en la que ens trobem i a les mesures establertes en els decrets, tant municipals com estatals, que no permeten un funcionament normal de l'Institut ni d'altres organismes; la direcció ha declarat la seva imposibilitat per contracta nous relevistes, i ha decidit suspendre momentaneament la contractació.


El personal en situació propera de jubilació parcial, veurà retrasada la seva incorporació al régim de jubilació parcial.

En quant es normalitzi la situació, el departament de recursos humans tornarà a contactar amb el personal de les diferents borses de treball.

Anirem informant.



divendres, 6 de març de 2020

8 DE MARÇ DIA DE LA DONA TREBALLADORA


PETIT MANIFEST
8 DE MARÇ

Companyes i companys,

No podem deixar pasar el dia d’avui sense fer una crida i dir ven alt i clar que:

En una empresa on encara tenim companyes obligades a fregar els lavabos masculIns, on encara trobem companyes que  netegen més vegades els parcs i recullen més papereres que els seus companys homes, on el fet de tenir reducció de jornada per cura de fills pot implicar perdre la conducció, on els “segons” en la seva majoria són els homes, beneficiant-los amb mèrits a les promocions internes per sobre de les dones, on encara sentim comentaris sexistes i moltes vegades denigrants cap a les dones, on no es fan ni promocions ni oposicions amb perspectiva de gènere, on no es potencia la incorporació de les dones  a un ofici completament masculinitzat, on encara no s’ha previst fer vestuaris femenins a totes les casetes, limitant així la nostra mobilitat, on es pot tenir un Plà d’Igualtat caducat durant anys sense que passi res, on els casos d’assetjament sexual o per raó de sexe sempre acaben sent “Conflictes laborals”, on funcionem sense Departament d’Igualtat malgrat les recomanacions, ni està previst crear-lo en un futur, i per molts més ENCARES, només us podem dir com a Secció sindical de la CGT, ORGANITZEM-NOS

VAGA EL DIUMENGE 8 DE MARÇ

VISCA LA LLUITA FEMINISTA
 

dimecres, 31 de juliol de 2019



Hola a tothom,
Com ja hem manifestat darrerament, un cop revisades les bases per accedir a Oficialia del verd, tant en les nostres assemblees com amb diferents companys i companyes del SAPB ( Sindicat d’Administració Públic de Barcelona), hem cregut oportú interposar un Recurs d’Alçada.
Un Recurs d’Alçada és un recurs de caràcter administratiu a través del qual es cerca que un òrgan administratiu superior revisi un acte dictat per un altre òrgan depenent jeràrquicament d’ell, buscant-hi que esmeni conforme a Dret l’acte de l’òrgan inferior.
Estem convençudes que no es poden convocar promocions a llocs de treball que no existeixen, sense saber quins seran els canvis als quals es veuran subjectes un cop es finalitzi la RLT, ni quina retribució tindrà, ni que s’ha de fer per poder abandonar aquest lloc si es volgués, i un llarg etcètera d’irregularitats i incongruències.
A continuació us adjuntem el recurs d’Alçada presentat el passat divendres 26 de juliol i el CGT Informa que ja us vam passar, per si teniu cap dubte.
Salut 






Barcelona, a 26 de julio de 2019

A L’ALCALDESSA DEL AJUNTAMENT DE BARCELONA,
ADA COLAU
Pl. Sant Jaume, CP: 08002
Barcelona

ASUNTO: RECURSO DE ALZADA contra las BASES Y CONVOCATORIA que rigen la convocatoria para la cobertura de 59 plazas del subgrupo de oficialía del verde o servicios Auxiliares (antigua categoría de Jardinero/a) adscritos a la Direcció de Espais Verds y Biodiversidat de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal. (Expediente 02/2019-SF_PI)

Yo--------------------------, con D.N.I. ---------con domicilio a efecto de comunicaciones en Carrer Pare Lainez 18-24 de Barcelona, CP 08025, actuando como Secretario General del Sindicato de Administración Pública de Barcelona de la CGT, mediante el presente escrito, interpongo RECURSO DE ALZADA de acuerdo con lo previsto en la ley 39/2015 del procedimiento administrativo común,  contra las “BASES I CONVOCATÒRIA que han de regir la convocatoria per a la cobertura de 59 places del subgrup d’oficialia del verd o serveis auxiliars (antiga categoria de Jardiner/a), adscrites a la Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal”, aprobadas por el Gerente de dicho Instituto el 25/06/19 y publicadas en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Barcelona del 28/6/19, en base a los siguientes HECHOS.

1.- Las bases citadas convocan plazas para subgrupo de oficialía, no estando recogido dicho subgrupo en ningún documento que establezca la estructura de la plantilla.
El Instituto no tiene aprobada ninguna Relación de puestos de Trabajo, por tanto no están definidos.

Si es cierto que existe un documento denominado “Estructura i reglament de la relació de llocs de treball de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins”, que carece de fecha, que no está firmado por responsable alguno, que no está publicado, y que teniendo numerosas rúbricas no identificadas e ilegibles en todas sus páginas, pudiera parecer que se trata de un acuerdo de diversas partes, aunque ello no puede deducirse en absoluto de su contenido literal.

El propio documento establece en su punto 1 que deberá existir una relación descriptiva  de puestos de trabajo y que deberá regularse la relación entre los futuros subgrupos y los puestos de trabajo, lo que deja en evidencia que estos trabajos aún no se han realizado.
No habiendo relación de puestos de trabajo, como se reconoce en el párrafo tercero de la Exposición de Motivos  y en el punto 4.2 Fichas descriptivas de los puestos de trabajo del documento citado, la clasificación profesional del personal laboral de Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona tiene que continuar rigiéndose por el acuerdo alcanzado entre el Instituto y la representación sindical fechado el 27 de noviembre de 2013. 

Las bases de la convocatoria que se recurren desconocen aquella clasificación profesional de 2013, en la cual no están definidos subgrupos  sino categorías, ni se asignan puestos de trabajos a estas.
Por estas razones consideramos que nos encontramos ante una situación de inseguridad jurídica porque se pretende utilizar una herramienta, la relación de puestos de trabajo con su estructura de grupos y subgrupos, sin que la misma esté creada. 

2.- Según recoge el punto 1.2 de las bases, se trata de un concurso-oposición con un único turno de promoción interna para la cobertura de las 59 plazas.

Se convocan plazas para dos clases de puestos de trabajo (47 plazas para jardinero/a de mantenimiento y 12 plazas para jardinero/a de arbolado/poda).
Éstos puestos de trabajo no están creados ni definidos en ninguna parte, no están determinadas sus funciones, no está determinado su salario ni el resto de los aspectos que conforman el mismo.

Estamos ante una situación que de nuevo repite la inseguridad jurídica respecto a  los participantes en el proceso que no pueden conocer a priori las condiciones de los puestos de trabajo a los que optan.

3.- Como requisito para la participación en el proceso se requieren un cierto número de años de antigüedad, y entre otros la posesión de una cierta titulación académica, que las bases establecen caprichosamente que puede ser sustituida por un determinado número de años de antigüedad adicionales. Resulta totalmente arbitrario y carece de cualquier regulación la sustitución de un título de ESO por 4 años de antigüedad en la empresa cualquiera que sea el trabajo desempeñado.

4.- En cuanto a la estructura de las pruebas selectivas, después de una prueba teórica de conocimientos, de una segunda prueba práctica, demostrado el conocimiento de la lengua catalana, siempre de forma eliminatoria de un paso respecto al siguiente, los participantes habrán de enfrentarse a una prueba de competencias profesionales, en las que se evaluaran actitudes como su estabilidad emocional, su capacidad comunicativa o su facilidad para adaptación a los cambios. 

Teniendo en cuenta que se trata de seleccionar oficiales de jardinería entre personas que trabajan en la propia empresa, no parece que las habilidades sociales y personales que resultan decisivas en ésta cuarta prueba sean importantes para los puestos de trabajo a desempeñar. El hecho de que se materialicen en un test psicotécnico contrastado después con una entrevista personal, lleva a pensar que más que buscar a los mejores y más capacitados oficiales se persiga otra meta dado que la prueba es completamente subjetiva y discrecional

5.- Como ha quedado expuesto, existe un acuerdo de clasificación profesional y sistema retributivo, pactado entre el Institut municipal de Parcs i Jardins y los representantes de los trabajadores, de fecha 27-11-2013, que recoge salarios, categorías, definición de puestos de trabajo y encuadramiento en los grupos de titulación previstos en el EBEP y en el decreto del Govern de la Generalitat de Catalunya 214/1990 de 30 de julio por el cual se aprueba el reglamento del personal al servicio de las entidades públicas.

Las bases de la convocatoria no respetan el contenido ni del acuerdo ni de la norma en cuanto que hablan de subgrupos de clasificación que ni uno ni otro recogen.

Por todo lo dicho consideramos que esta convocatoria no garantiza el respecto a las principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso al empleo público, tal y como recoge el artº 18 de los Estatutos del Instituto Municipal de Parques y Jardines, por lo cual debe anularse. 

En todo caso y mientras se resuelve este recurso se solicita la suspensión cautelar de la convocatoria, para evitar perjuicios irreparables.

Por todo ello, SOLICITO:

Que mediante el presente escrito se tenga por presentado recurso de alzada contra las bases y convocatoria que rigen la convocatoria para la cobertura de 59 plazas del subgrupo de oficialía del verde o servicios Auxiliares (antigua categoría de Jardinero/a) adscritos a la Direcció d’Espais Verds i Biodiversidat de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal. (Expediente 02/2019-SF_PI), y de acuerdo con expuesto, sea anulada dicha disposición.

Que en tanto se dicta resolución al presente recurso, se suspenda cautelarmente el proceso de cobertura de las plazas convocadas.

Nombre y Apellidos
D.N.I.: 




Firma

dijous, 18 de juliol de 2019

Promocions per llocs de treball fantasma



Com ja hem manifestat reiteradament, la CGT entén que amb 8 anys d’experiència a l’ofici dins l’Institut, ja tenim la destresa de l’ofici més que assolida per lliscar a la categoria d’Oficial de jardineria. De fet, entre les 77 brigades que actualment existeixen a Parcs i Jardins, només tenim 16 oficials de jardineria, i entre aquestes i les que només hi ha auxiliars de jardineria no trobem CAP diferència  a l’hora de portar a terme les tasques. És per això que demanem el lliscament de categoria, sense haver de passar processos de selecció. Processos que sigui dit,  darrerament els trobem molt plens d’irregularitats.
Però a banda d’aquesta posició ferma de la nostra Secció Sindical (abandonada complertament per la resta de sindicats) i defensada i votada per l’Assemblea de treballadors i treballadores,  hem de manifestar múltiples motius pels quals aquestes promocions no compleixen amb els mínims que haurien de complir, per tal de garantir una promoció justa, transparent i sense discriminació.
En primer lloc, s’estan convocant uns llocs de treball que no existeixen ni  a l’actual classificació professional en vigor des del 2013, ni a “l’esquelet” de la RLT signat darrerament per la resta de sindicats i la Direcció. Per tal ens estem presentant a uns llocs de treball i subgrups (actuals categories) sense saber quines retribucions ni complements li corresponen, quines funcions tindrà, sota quins horaris estarà subjecte i una llarg número d’interrogants més. Sense aquesta informació, no podem valorar si ens convé presentar-nos o no.

També trobem aspectes legals que no es troben del tot garantits, ja que la convalidació d’estudis amb experiència professional la marca llei, es a dir, si per presentar-te a una categoria tenir l’ESO és un requisit, aquest, segons la llei, pot ser compensat per 10 anys d’experiència professional, però a les bases, el número d’anys que es demana per equiparació d’estudis, se l’inventen segons van veient.
Deixant de banda si com a Secció estem d’acord o no amb aquest requisit, el que no podem permetre, és que hi hagi escletxes, que no garanteixin el que diu la llei. Creiem que ja és hora de deixar de jugar a ser Deu, que facin unes bases com marca la llei, i no inventant segons ens convingui.
També hem de remarcar, que darrerament, hem rebut moltes crítiques de les proves realitzades en els darrers processos de selecció, començant amb preguntes absurdes pel desenvolupament de la nostra professió,  personal no “objectiu” fent d’examinadors/res a la prova pràctica,  manca de justificació de les entrevistes personals que es venen fent, camuflades com a aproves de competències. I un llarg etcètera.
Per tot això, continuem defensant el Lliscament per dignitat professional, que no ens enganyin, aquestes promocions no tenen res  a veure amb el que nosaltres volem i defensem.
Bases  subgrup d’expertesa del verd
A les bases, encara no publicades, per la promoció del subgrup  d’expertesa del verd i els seus llocs de treball, ens trobem amb el mateix procediment, tant de manca de regulació i definició dels llocs que es convoquen, como a la convalidació de la titulació requerida amb els anys d’experiència professional.
Però a banda de tot això esmentat, hem d’afegir que no ha hagut voluntat de meritat els anys d’experiència professional com a Auxiliars de jardineria, es a dir, els anys que portis a l’empresa treballant d’auxiliar. NO meritarà. Amb això trobem una gran discriminació cap a tots i totes les companyes que no hagin fet de “segons” o hagin tingut la categoria d’oficial de forma provisional, es adir la gran majoria de la plantilla no tindrà mèrits professionals. Fet totalment injust, ja que els “segons” són escogits de forma aleatòria i normalment sense criteri objectiu i professional. Amb una clara discriminació de  gènere.


Que ningú decideixi per nosaltres. Dignitat professional JA!!!