dilluns, 23 de maig del 2022

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL 5 DE MAIG ( 1ªpart)


  COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL 5 DE MAIG ( 1ªpart)


Acord sobre lliscaments: Hem arribat a un acord amb el Comitè i la Direcció sobre aquest tema, ja que el redactat d'aquest l'únic que fa és reconèixer la manera en què s'estaven consolidant les places obtingudes a través de lliscament o promoció interna una vegada les treballadores estabilitzaven la plaça d'inferior categoria  a través d'una oferta pública del mateix grup professional. Ex. Si tens la categoria d’auxiliar del verd i treus la plaça de peó, mantens la d’auxiliar.Acord de mèrits: No hem donat el nostre suport a aquest acord i explicarem breument els motius pels quals hem pres aquesta decisió.


De totes les places que la llei 20/2021 del 28 de desembre obliga a l'Institut a convocar, 95 van a concurs de mèrits perquè així ho determina la llei d'estabilització. La llei estableix que les 10 restants van a concurs-oposició sense perjudici dels sistemes establerts a cada administració, on es pot negociar que la fase d'oposició no sigui eliminatòria i amb una reducció dels continguts de la prova teòrica i pràctica.


Al ser personal laboral públic, al contrari que els funcionaris, l'Institut té la competència de convocar els processos per concurs de mèrits sempre que vulgui.


Article 61 del TREBEP Sistemes selectius


6. Els sistemes selectius de funcionaris de carrera són els d'oposició i concurs oposició, que han d'incloure, en tot cas, una o diverses proves per determinar la capacitat dels aspirants i establir l'ordre de prelació.

Només en virtut de llei es pot aplicar, amb caràcter excepcional, el sistema de concurs que ha de consistir únicament en la valoració de mèrits.


7. Els sistemes selectius de personal laboral fix són els d'oposició, concurs oposició, amb les característiques que estableix l'apartat anterior, o concurs de valoració de mèrits.


L'Institut, fent ús de les seves competències en aquesta matèria, decideix portar a concurs de mèrits 10 places. A les reunions amb aquest ja ens havia quedat clar aquest posicionament pel qual no té cap sentit arribar a un acord en aquest sentit, i més tenint en compte que mai s'ha hagut d'arribar a un acord sobre els sistemes de selecció, ja que l'Institut és qui decideix sobre aquests. Estava clar que la direcció, en uns moments en què estan sent molt qüestionats, convocarien aquestes places a concurs de mèrits. No oblidem que la imatge de l'Institut és la imatge de l'Ajuntament, i que aquesta última necessita més cirurgia que els del Sálvame.Llavors per què el Comitè i l'Institut arriben a aquest acord?


Des d'abans de les eleccions sindicals, les formes d'actuació de la Direcció i el Comitè envers temes de principal importància dintre de l'Institut ( Relació de llocs de treball, no atendre les situacions d'assetjament laboral), estan sent molt qüestionades per la plantilla.


Amb aquest acord només es busca continuar amb la deriva propagandística encaminada a la rentada d'imatge, que no d'ànima, de tots dos ens.


Aquest acord només cobra sentit si, a part de portar a concurs de mèrits aquestes 10 places, també recollís que totes les places d'interins que es convoquin en un futur també es convocaran per concurs de mèrits, que és el que nosaltres havíem proposat.


dimecres, 4 de maig del 2022

LLEI 20/2021 DEL 28 DE DESEMBRE

           CGT INFORMA

Dilluns 25 ens vam reunir amb els caps dels departaments de selecció i de relacions laborals per contrastar i comprovar que les 105 places que s'han d'aprovar amb els criteris que estableix la llei d'interins del 28 de desembre eren les correctes. Una vegada comprovat que són les correctes, ja podem donar la nostra aprovació.


Les places encara no s'han portat a l'interventor de l'ajuntament, persona que ha de donar el vistiplau abans que es portin a la comissió de govern per a la seva aprovació definitiva i posterior publicació.

Hi havia temps suficient per comprovar que les places que l'empresa vol portar a comissió de govern eren les correctes, i és el que nosaltres hem fet.


Properament, es farà una assemblea de treballadors per informar sobre tot el referent a la llei d'interins.

Ens hauria agradat fer una assemblea de treballadors ja fa unes setmanes perquè la plantilla a hores d'ara, tot i que encara faltaven algunes coses per concretar, estigués informada.


Volem recordar que nosaltres sols no podem convocar una assemblea de treballadors sense el suport de la majoria de sindicats.


Però això té fàcil solució, que ens ajudeu a créixer més encara.


Entre totes ho podem fer. A Parcs i Jardins encara hi ha moltes coses que poden canviar.