dimecres, 26 de juny del 2013

Pensions: així quedarà la teva jubilació després dels canvis que planteja el Govern de l’Estat

Pensions: així quedarà la teva jubilació després dels canvis que planeja el Govern

Un cotitzant de 50 anys de base màxima cobrarà 2.498 i li retallaran 277 euros al mes

Si cotitza per base mitjana, li retallen 169 de 1.783, i 61,2 de 645 si cotitza per la mínima

En defensa de les pensions públiques, suficients i dignes per a tothom

La proposta lliurada pels dotze experts als gestors de la Seguretat Social proposa dues modificacions substancials, que se sumen a la darrera reforma del model de pensions, que va entrar en vigor al gener, i que prossegueix la seva aplicació escalonada fins a l’any 2027, en què culmina el retard de l’edat de retir fins als 67 anys.

A enduriment de les condicions d’accés (retard en el retir obligatori, majors aportacions temporals i major període de còmput) s’afegeix ara un descompte variable que depèn de l’esperança de vida als 65 anys estimada avui per als jubilats venidors. Aquest ajust de les quanties finals de les prestacions s’ha calculat per als jubilats que arribin a aquesta condició des d’aquest any fins 2051. Comença a tenir efecte en 2015, quan es jubilen els que avui tenen 63 anys, amb un descompte inicial del 0,7% sobre la prestació esperada, i aconsegueix el seu retallada màxim en 2051 per als que avui tenen 28 anys, amb un descompte sobre la pensió esperada amb la legislació d’avui d’un 19,2%.

Aquesta retallada creixent de prestacions és necessari per fer front a l’envelliment demogràfic, que s’accentuarà a partir de 2020 per l’arribada de les cohorts nascudes en el baby boom, i només pot ser eixugat i evitat si els governs successius fan reformes addicionals. Però la tendència natural és que per mantenir les prestacions actuals caldria fer aportacions importants en els pròxims lustres, encara que tal exercici no s’ha estimat, atès que el nombre de prestacions no deixarà de créixer per efecte vegetatiu (envelliment) mentre que els recursos ( cotitzants i les seves aportacions) no són calculables perquè depenen del segell de l’activitat econòmica.

Des de gener de 2014, la Tresoreria General de la Seguretat Social té intenció d’enviar a cada cotitzant d’alta en el sistema una relació de totes les aportacions fetes fins a la data, amb el període cotitzat acumulat i les bases per les quals ho ha fet. Amb elles, els afiliats podran fer-se una idea de les quantitats econòmiques aportades i, si estan pròxims a la jubilació, podran fer el càlcul aproximat de la seva prestació inicial en el moment de la jubilació.

Però per facilitar-li les coses, la Tresoreria proporcionarà a totes les persones amb 50 anys una estimació de la pensió de jubilació, mantenint estables les seves aportacions fins a la jubilació efectiva. Lògicament, fins que això passi i per a cada persona les circumstàncies canviaran. Canviaran les seves condicions salarials, i per descomptat variarà la fórmula de càlcul, perquè l’edat de jubilació és dinàmica des de gener (ara cal 65 anys i un mes, i en 2027, haurà de tenir complerts els 67 anys), i de portar-se a efecte en una ulterior reforma la proposta dels dotze experts presentada la setmana passada, hi haurà ajustos en la prestació en funció de l’any de jubilació de cadascú.

Aquest diari ja va avançar al març passat les quanties de la primera pensió d’una persona que ara té 50 anys, en funció de si cotitza per la base màxima, la mitjana o la mínima i considerant sempre que ha arribat als anys de cotització necessaris per tenir el 100% de la base reguladora. Qui avui tingui 50 anys es jubilarà 2029 i necessàriament amb 67 anys amb caràcter general. Pot fer-ho abans si ha acumulat determinats anys de carrera i la llei segueix respectant les prejubilacions en casos excepcionals.

Tal com diu la llei, prendrem les bases de cotització dels últims 25 anys (els previs a 2029), considerant les aportacions de 2005 a 2011 (ambdues incloses) actualitzades per l’IPC mitjà del període (2,61% anual), les de 2012 i 2013 les considerarem pel seu valor nominal, com diu la llei de Seguretat Social, i les restants fins 2019 pel valor de la de 2013 per oferir el càlcul en termes constants d’avui i donar la idea més fidel possible del valor real de la prestació.

Per al cas d’un cotitzants per base màxima d’aportació (3.425 euros al mes), caldria sumar les aportacions dels últims 300 mesos (25 anys) en la forma abans esmentada, que sumarien 1.020.444 euros. La seva divisió entre 350 (en aplicació de la fórmula per obtenir la base reguladora) xifra la primera pensió en 2.915,5 euros al mes (40.817 a l’any).

L’aplicació dels nous coeficients d’equitat intergeneracional proposats pels experts (que podrien modificar-se en la negociació política que mediarà fins que siguin vigents) suposaria que a les persones amb 50 anys en l’actualitat, se’ls aplicaria una retallada del 9,5% en la quantia de la pensió resultant. Amb aquest descompte, de 277 euros, la nova prestació inicial en euros d’avui seria de 2.638,5 euros mensuals, o 36.939 euros anuals, en lloc dels 40.817 que determinaria el càlcul actuarial amb la seva carrera de cotització.

En tot cas, i atès que en ambdós escenaris, la pensió inicial i la rebaixada, superen la màxima del sistema, el pensionista sol percebria la màxima del sistema: 2.497,9 euros al mes o 34.970,7 euros a l’any. Ocupació no ha aclarit, se suposa que ho farà quan posi negre sobre blanc aquesta reforma, si els coeficients de reducció afecten a la pensió màxima, que perceben una part relativament petita dels pensionistes d’avui i de demà.

Cotitzant amb base mitjana

Si la base de cotització regular de la persona que hem triat, amb 50 anys ara, se situés en la mitjana aritmètica entre la màxima i la mínima del sistema, caldria prendre les aportacions (deflactades) amb una quantitat de 2.093 euros al mes. L’aplicació de la fórmula anterior proporcionaria una prestació inicial de 1.783 euros al mes, o de 24.962 euros a l’any. A aquest resultant caldria aplicar-li el descompte esmentat del 9,5% pel coeficient d’equitat. Així, la retallada seria d’169,38 euros al mes, o 2.371,39 euros a l’any, i la primera pensió resultant seria de 1.613,6 euros mensuals, o 22.590 euros anuals d’avui.

En el cas que el cotitzant tipus que hem pres com a exemple amb els seus 50 anys d’edat fes aportacions durant tota la seva carrera laboral per una base de 755 euros (la base mínima del grup 7), la seva primera pensió en l’any 2029 seria de 645 euros amb la legislació vigent. Però el coeficient reductor li suposaria un descompte de 61,27 euros al mes o de 857,8 euros a l’any. Així, la seva nova pensió inicial quedaria en 583,73 euros mensuals o 8.183,1 euros a l’any.

Per edats diferents, una lectura detallada del quadre que adjuntem pot proporcionar als lectors una idea de com serà la seva pensió el dia que arribin a la jubilació.

Seguretat Social ha d’aclarir molts detalls a la reforma concreta que inclogui les propostes dels experts, que han comptat amb un ampli grau de consens, tot i el vot en contra d’un de dotze membres del comitè, l’abstenció d’un segon, i el vot particular d’un dels membres que va votar favorablement. Ha de aclarir si s’apliquen descomptes a la pensió màxima, i què passa amb aquelles a les que, un cop aplicat el descompte, les seves quanties es queden per sota de les mínimes.

Com s’aplica la fórmula de càlcul

El càlcul de la primera pensió no és senzilla, ja que influeixen diverses variables. En el quadre adjunt hem tractat de simplificar les més determinants per conèixer la primera pensió en assolir l’edat de retir, ja amb el descompte que tindran d’aplicar fidelment la proposta dels experts. Aquests descomptes són una proposta i la seva execució depèn de l’economia i de la negociació política.

El quadre indica en quin any i amb quina edat es jubilen les persones en funció de l’edat que tenen ara. La seva primera pensió es calcula estimant primer la base reguladora, que s’obté sumant les bases de cotització dels últims anys (ara 16 anys ia partir de 2022, 25 anys), i es divideix pel nombre de mesos que s’obtenen en multiplicar el nombre d’anys per catorze.

Ara, per exemple, se sumen les bases dels últims 192 mesos i es divideixen per 224, ia partir de 2022, se sumen les bases dels últims 300 mesos i es divideixen per 350. A aquesta base reguladora se li aplica un coeficient en funció dels anys cotitzats, que oscil · la entre el 50% amb 15 anys i el 100% amb 38. La quantia resultant és la primera pensió. Però ha de ser reduïda en un percentatge en funció de l’esperança de vida restant que es tingui a l’arribar als 65 anys. Aquest percentatge s’expressa en l’última columna del quadre.

Escenaris de jubilació amb model actual i amb la proposta dels "experts":La reforma de la administración que prepara el Gobierno del PP recorta los servicios públicos, el empleo y los derechos de l@s trabajador@s

 El pasado viernes se presentó el proyecto de reforma realizado por la Comisión para la Reforma de la Administración Pública (CORA) con 218 medidas. En el Consejo Asesor participan CCOO, UGT, CSIF, FEDECA, CEOE-CEPYME y otras organizaciones. Entre las medidas lanzadas algunas afectan al colectivo de la Seguridad Social doblemente, como emplead@s públic@s y como trabajador@s de este servicio.
 
Después de 18 meses de trabajos en la sombra a cargo de la Comisión para la Reforma de la Administración Pública (CORA) y de unos días de intenso bombardeo mediático por parte del Gobierno y sus medios de comunicación acólitos se ha hecho público las conclusiones de este grupo de “expertos” en recortar, privatizar y despedir.
En primer lugar, llama la atención que en el Consejo Asesor de esta comisión participen, una vez más, los sindicatos CCOO, UGT y CSIF que, como acurre casi siempre, luego justifican  su participación sobre el argumento de que no conocían el resultado final y que están abiertos al dialogo con el gobierno (lo mismo que para recortar las pensiones). Más sorprendente es la participación de la asociación de altos cargos de la administración FEDECA en esta comisión ya que ni tan siquiera son un sindicato y mucho menos representativo. Imaginamos que estarán por ser de la confianza del Gobierno (un amigo es un amigo).
Por lo que parece, se había creado un buzón de participación ciudadana que ha recibido 2.239 sugerencias en el trascurso de los trabajos  de esta comisión. Y nos preguntamos ¿este buzón de sugerencias dónde lo tenían montado?¿en las sedes del PP? Porque la mayoría de la sociedad desconocía la creación de esta comisión y del citado buzón. Seguro que las distintas mareas en defensa de los servicios públicos hubiese hecho llegar gustosamente sus propuestas a esta comisión pero el Gobierno prefiere escuchar a la troika, a las agencias de calificación y a los bancos (con intereses directos en los recortes de los servicios públicos) antes que a la sociedad civil.
Destaca que el Gobierno comienza el informe reconociendo que tenemos una de las administraciones más exiguas y el menor gasto público de nuestro entorno (España se sitúa entre los 10 países de la UE con menor gasto público en porcentaje de PIB (43,4%), frente a un 49,9% de media en la eurozona, y a bastante distancia de los niveles de las grandes economías de la Unión Europea, como Francia (56,6%), Alemania (45%), Reino Unido (48,5%) o Italia (50,7%)]. Al mismo tiempo también reconoce una fuerte caída en los ingresos públicos (en 2012 el nivel de ingresos públicos se situó en el 36,4% del PIB, casi 10 puntos porcentuales de PIB por debajo de la media de la zona euro, siendo el país de la eurozona con el nivel más bajo de ingresos públicos sobre el PIB, solo por detrás de Irlanda (34,6%) y de Eslovaquia (33,1%)]. Sin embargo el Gobierno, en vez de actuar reforzando los servicios públicos y mejorando las medidas para aumentar los ingresos del Estado (básicamente mejorando la progresividad del sistema impositivo y luchando contra el fraude fiscal) va en la dirección contraria y recorta drásticamente en sanidad, educación, ayudas a dependientes, lucha contra la violencia machista, etc. mientras aumenta la presión fiscal sobre los sectores más desfavorecidos (el 80% de la carga fiscal recae sobre los asalariados), aumenta el IVA (el impuesto más regresivo) y los impuestos especiales, mientras que las grandes fortunas, el capital especulativo o directamente mafioso (Adelson y el proyecto Eurovegas) reciben un trato de favor, una fiscalidad a medida para pagar lo menos posible y amnistías fiscales para tapar sus chanchullos. Al fin y al cabo, estos son de la familia y los trabajadores somos el enemigo.
El resultado es que en el año 2012 se produjeron 374.800 despidos en el sector público (más de 100.000 profesores y profesoras –ninguno de religión católica-, médicos y personal de enfermería, bomberos, interinos…) superando la destrucción de empleo en el sector público (el 11,6%) al privado (el 7,7%). Esto está llevando a una situación de auténtica emergencia en muchos servicios públicos, deteriorando su funcionamiento y poniendo en riesgo su supervivencia.
Bajo la habitual verborrea neoliberal de “modernización “ y racionalización” se esconde el autentico objetivo de esta contrarreforma: recortar el sector público privatizando bienes y servicios, recortar la plantilla mediante la tasa cero de reposición de efectivos y los despidos masivos de personal laboral e interino, aumentar la movilidad geográfica y laboral del personal funcionario y rebajar los costes salariales mediante las bajadas de sueldo y los recortes de derechos (incapacidad temporal, jubilación, acción social…).
 Algunas de las medidas de este Informe:
 • Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social que se fusionan en una única Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Instituto Social de la Marina (ISM) y Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
 • Medidas de Empleo Público:
- La congelación de las Ofertas de Empleo Público para 2012, 2013 y 2014, estableciendo una tasa de reposición de efectivos cero con carácter general y del 10% limitada a determinados ámbitos, como la prevención del fraude y determinados servicios.
- Habilitación legal del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el ámbito de la Administración Pública, para el personal no funcionario.
- Reducción de días de asuntos particulares y supresión de días adicionales a los días de libre disposición.
- Modificación de las condiciones de acceso y permanencia en situación de incapacidad temporal.
- Modificación de la edad para poder acceder a la jubilación ordinaria, elevándola de los 65 a los 67 años. La Ley introdujo un período transitorio de 14 años para la aplicación progresiva de esta medida.
- Extensión mínima de la jornada laboral del sector público a 37,5 horas semanales.
- Medidas de empleo público sectoriales.
- Plan de reducción del absentismo.
- Modificación del régimen de incompatibilidades.
- Modificación del régimen de permisos sindicales.
 • Diseño de herramientas de medición de cargas de trabajo que faciliten la asignación eficiente de recursos humanos y establecimiento con carácter general de mecanismos para la evaluación del desempeño
 • Mayores mecanismos de movilidad interna y movilidad interadministrativa para un uso lo más eficiente posible de los recursos de los que dispone cada Administración, canalizando hacia los sectores deficitarios parte de los efectivos ubicados en sectores que se consideren excedentarios
 • Generalizar la emisión de documentos sanitarios europeos sin desplazamiento a las oficinas.
 • Cita previa del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
 • Informe de estar al corriente del pago de cuotas a la Seguridad Social.
 • Desarrollo de la oficina electrónica de información a los ciudadanos y gestión de prestaciones de la Seguridad Social.
 • El proyecto pretende transformar el actual modelo de atención del Instituto Nacional de la Seguridad Social, basado en la atención presencial, incorporando como una opción efectiva el canal telemático. La oficina electrónica permitirá que el ciudadano realice íntegramente cualquier tipo de gestión administrativa, obteniendo una respuesta instantánea a sus solicitudes, ya que el dispositivo permitirá automatizar los procesos de gestión. ¿Tienen los CAISS los días contados?
 • Se ha creado (http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/22/pdfs/BOE-A-2013-6762.pdf ) la Oficina para la ejecución de la reforma de la Administración que será la encargada de ejecutar en esta legislatura las medidas del Informe CORA.  Añadir también que se crea la figura del “Chief Information Officer” (CIO) que elaborará una nueva Agencia TIC de la AGE en la que a corto/medio plazo se integraran los centros TIC medianos dejando los centros TIC  de la AEAT, GISS, SPEE para más adelante

divendres, 21 de juny del 2013

La CGT davant l’informe dels experts per a reformar el sistema públic de pensions

12 EXPERTS MISERABLES PER, ALMENYS, 12 MENTIDES

Per a la CGT, aquests experts, no actuen científicament sinó que menteixen a la població en benefici de les grans empreses, que són qui els paguen, per eliminar el dret a una pensió pública i incentivar els plans privats de pensions.

Avui, després de la seva presentació a l’opinió pública, l’informe elaborat per 12 experts sobre el Sistema Públic de Pensions se li presenta al grup de treball del "Pacte de Toledo" i posteriorment serà debatut al Parlament. L’objectiu essencial de l’Informe dels 12 Experts és adoctrinar la població sobre la necessitat de reformar el sistema públic de pensions, per insostenible, i que la pensió pública deixi de ser un dret, reduint la seva quantia i el nombre de persones que podran accedir a la mateixa. 

Per a la CGT, estem un informe de 12 experts miserables per, almenys, 12 mentides conscients:

Primera: La seva ciència no és ciència, sinó pura ideologia estafadora. El 1995, aquests mateixos experts pagats per BBVA i La CAIXA, ja vaticinaven, en un altre informe, el desastre del sistema públic de pensions per a 2010, en ser insostenible. La realitat ha demostrat que el seu informe no era científic sinó manipulat per "pura ideologia neoliberal", per causar alarma social i que es produís el robatori de les pensions públiques per asseguradores i bancs. Ara pretenen el mateix.

Segona: No és veritat que la despesa social en Pensions a l’estat espanyol sigui més gran que en altres països de la UE. El nostre percentatge dedicat a pensions sobre el PIB, és a dir, sobre la riquesa que tots / es vam crear en un any, és menor en 4,6 punts al de França, en 5,2 a Itàlia, en 3,5 a Grècia, en 2,4 a Portugal ia 0,8 punts al d’Alemanya.

Tercera: Ens volen fer creure que hi ha pocs ingressos a la Seguretat Social. Els ingressos per cotitzacions socials han disminuït a causa de les 17 maneres de que gaudeixen els empresaris per desgravar, reduir o simplement no cotitzar les seves quotes patronals. La baixada de les cotitzacions patronals vénen sent progressiva des de la primera gran reforma de la Seguretat Social el 1985.

Quarta: NO proposen que els ingressos per cotitzacions s’incrementarien en milions d’euros si:
- Es destoparan els salaris alts, a partir de 36.000 euros, i es cotitzés per tot el ingressat.
- S’eliminaran les desgravacions i reduccions fiscals en els plans de pensions privats.
- Es crearà ocupació per a totes les persones, en lloc d’acomiadar i tancar empreses.

Cinquena: Argumenten que hi ha poques persones treballant i cotitzant. Si en els darrers 6 anys, s’han perdut 3,3 milions de cotitzacions directes és perquè els empresaris han decidit no "donar ocupació" i perquè el govern els ha facilitat amb la Reforma Laboral l’acomiadament lliure i molt barat. Malgrat tot, se segueix produint més quantitat de riquesa en termes de PIB tot i que hi ha 4 milions menys de treballadors/es.

Sisena: Amenacen amb que hi ha més esperança de vida. Obliden que això té molt a veure amb que la mortalitat infantil és dràsticament menor, en gaudir ara de millor salut i higiene i per a res té a veure amb ser "uns voraços consumidors de recursos públics".

Setena: Menteixen quan diuen que les pensions mitjanes augmenten. En els últims anys, el 51,58% (gairebé 5 milions de pensions) es troben per sota del Salari Mínim Interprofessional (630,45 euros). L’augment mitjà de les pensions es deu a que la pensió mitjana a gener 2013 ascendia a 849,60 euros perquè les pensions de més de 1.500 euros fins a la màxima pensió de 2.548,11 euros, que representen el 12,5% de totes les pensions, és a dir, 1.123.294 pensions, distorsionen estadísticament la realitat de la totalitat de les pensions que ascendeixen a 9.037.597.

Vuitena: El de l’envelliment de la població, resulta l’argument més abominable des de qualsevol òptica humana racional. Se’ns vol obligar a jubilar als 67 anys o 70 i, alhora, tenim 6 de cada 7 joves de 16 anys als 25 anys, aturats i aturades per decret dels mercats-públic i privat-, i els seus mercaders. Només amb aplicar la rotació (substitució) d’un treballador / a jove per un treballador / aa partir dels 60 anys, d’aquí a 2027, es generarien milions de cotitzacions, es dignificaria la vida de les persones en el seu temps alliberat dels treballs obligatoris i, alhora, s’obriria la possibilitat de futur per a milions de persones joves.

Novena: El fer dependre les pensions presents i futures del dèficit (ingressos - despeses), és l’última gran estafa que, aquests miserables "experts", polítics, empresaris i financers, volen realitzar per diverses raons "lògiques":
- Al sistema financer - immobiliari, se li injectat directament de 41.000 milions d’euros i indirectament se li ha vingut avalant (deute de l’estat) fins a més de 300.000 milions d’euros.
- El sistema impositiu a empresaris i al capital, els permet un frau d’almenys 70.000 milions d’euros actuals a través o per mitjà de desgravacions, deduccions, reduccions, i fins i tot, eliminacions d’impostos, en tota la cadena impositiva de l’Impost de Societats , les SICAV, l’Impost de Patrimoni, l’impost obri dipòsits, fons d’inversió, etc.

Desena: Ignoren que la riquesa que creem entre tots i totes, és a dir, la majoria social assalariada, es reparteix cada vegada més de manera molt desigual. Cada vegada hi ha més injustícia social, les rendes altes (una exigua minoria), ha sextuplicat seus ingressos a costa del robatori per despossessió de les rendes salarials de la immensa majoria i, per contra, les seves contribucions (impostos) al sosteniment del comú , ha disminuït en els darrers 6 anys, és a dir, els rics / poderosos són cada vegada més rics i poderosos a costa del comú.

Onzena: Neguen el dret a la pensió i que sempre hi ha d’haver diners (generem riquesa i recursos suficients), per abonar unes pensions dignes. Per a això, només han de complir i fer complir la legalitat vigent (CE), ja que estem en un estat social i de dret que obliga pensions suficients i dignes per a tothom.

Dotzena: El segrest i presa d’ostatges (en aquest cas de 8,3 milions pensionistes), és un delicte i si és massiu, com en aquest cas, és pura i simplement "terrorisme ideològic i material". Això és el que han fet els "experts" miserables que han pres d’ostatges als que no poden defensar des dels asils, des de les llars on són el suport de la vida dels seus fills i néts aturats / es i desnonats / es, des de les residències o des dels "llars de caritat" ....

Les pensions són un dret que la CGT defensarà al carrer
Secretariat Permanent del Comitè Confederal de la CGT

dijous, 20 de juny del 2013

L’Alcalde de Barcelona Xavier Trias, regala l’empresa pública B:SM al sector privat

Davant la notícia de la privatització parcial per part de l’Ajuntament de Barcelona de la empresa BSM per a la creació d’una societat mixta privada / publica (60% -40%), el Comitè d’empresa de BSM, format pels sindicats UGT, CCOO, CGT, SIAFESIT, USOC i C-SIF, els quals representen més de 1.000 treballadors / es, ens dirigim a la ciutadania de Barcelona, ​​per plantejar les següents qüestions.

PER QUÈ MALVENEN UN SERVEI PÚBLIC RENDIBLE?
L’empresa BSM és un referent, no només a nivell nacional, sinó a nivell internacional, respecte a la gestió de l’estacionament, mobilitat i espai públic. Creant més de mil llocs de treball directes i centenars d’indirectes. Pioners a posar en pràctica mesures com la tarificació per minuts en els aparcaments i la creació de la zona verda per a residents. Durant aquests últims 30 anys ha reportat incalculables beneficis a les arques municipals, reinvertits a la ciutadania, en serveis com el Bicing, transport públic (Metro-Bus), mobiliari urbà ... etc.

A QUI BENEFICIA I PERJUDICA AQUESTA VENDA?
Beneficia els de sempre: grans constructores, multinacionals concessionàries de aparcaments i entitats financeres (Saba, Abertis, Criteria i com sempre La Caixa), que han vist en BSM una empresa pública, rendible, on poden perpetuar la seva particular espoli del que és públic.
Com perjudicats, com sempre, seran: la ciutadania, perquè com a servei públic que som, BSM ha construït aparcaments on l’empresa privada no volia invertir, perquè no era rendible, perdent un altre servei públic, alhora que un perillarà altre servei públic com el Bicing (a això, si BSM a banda d’assumir el dèficit de la gestió privada, el gestionés directament, un altre gall cantaria); perjudicats també els clients, perquè no es garantís el preu mitjà del estacionament per minut. I perjudicats finalment, els treballadors, desconeixent les precàries condicions en què seran subrogats.

QUINS PARTITS POLÍTICS SÓN CÒMPLICES DEL ESPOLI DE L’EMPRESA PÚBLICA?
La creació d’aquesta opaca nova societat privat-públic, no és més que una maniobra injusta per privatitzar una empresa pública rendible, en un sector estratègic. Tot per satisfer la insaciable voracitat de les grans empreses privades, a les que determinats partits polítics deuen molt. CiU, amb l’alcalde Trias al capdavant, és la que planteja aquesta privatització, que no serà possible sense el suport de la resta de partits polítics ¿quins partits es convertiran en còmplices d’aquesta mesquina operació? ¿A canvi de què? ¿És la solució, al context de crisi que vivim malament vendre els millors aparcaments públics, per cent milions d’Euros?.

QUINS FOSCOS INTERESSOS HI HA DARRERE DELS PISOS SOCIALS?
No hi ha prou habitatges buits a la ciutat de Barcelona, ​​com per construir pisos nous? Nosaltres creiem que és més sostenible i més barat, reubicar les famílies en els habitatges ja existents, aconseguint així evitar gran part dels desnonaments per què crear una nova bombolla immobiliària, un cop més? Sospitem que les empreses pròximes a la coalició política que governa la ciutat, es lucraran d’aquest nou "boom" de la construcció.

ENS ENFRONTEM A LA CREACIÓ D´UN MONOPOLI PRIVAT D’ESTACIONAMENT?
L’Ajuntament de Barcelona intenta imposar un model de gestió privat a costa de sacrificar el públic. Monopolitzant així l’aparcament al centre de Barcelona. Els 15 aparcaments més rendibles que BSM té a Barcelona, ​​rendeixen 13 milions d’euros. Les concessions són a 25 anys, per tant, 100 Milions d’euros és, considerem, una quantitat irrisòria per la venda de BSM, les matemàtiques parlen per si soles.

PER TOT L’EXPOSAT, CONVOCAREM A TOTA LA PLANTILLA DE B:SM, A LES OPORTUNES ASSEMBLEES INFORMATIVES, EL PRÒXIM 20 DE JUNY.
CGT B:SM
Més informació:
#NOPRIVATITZACIÓBSM

dilluns, 17 de juny del 2013

La dirección de Parcs i Jardins vulnera de nuevo la libertad sindicalUno de los temas que quedan pendientes en la Negociación del Convenio fue la cuestión económica. En el Convenio del Ayuntamiento que se tiene como referencia acordaron una serie de incrementos económicos a través del Complemento de Migración y de una nueva clasificación profesional, hecho que esta creando enfrentamiento entre los trabajadores y la dirección del Ayuntamiento en su aplicación.
En la Negociación del Convenio de Parcs i Jardins se dejó arrinconado el incremento económico (sobre el cual no sabemos que cantidad de €uros hay disponibles) que nos proponía la empresa a través de la deflación de tablas (bajada del salario) y el complemento migratorio; acordándose que a través de una Comisión Paritaria se volvería a negociar y así quedó recogido en el artículo 23.2 y en la disposición adicional 6. Esta Comisión recibe el nombre de Normalización de Conceptos Retributivos.
Acogiéndose al artículo 23.3 del Convenio la dirección del Institut realiza una extraña convocatoria para una “reunión de trabajo” a los sindicatos firmantes del convenio para el día 4 de junio, excluyendo a CGT.
Viendo la irregularidad de la convocatoria, dado que el primer paso establecido por el Convenio, artículo 23.2, es la creación de una Comisión Paritaria y no la convocatoria de una “reunión de trabajo” y dado que la legislación establece el derecho de estar presentes en cualquier Comisión Paritaria que negocie las condiciones de trabajo de todas las Secciones Sindicales presentes en el Comité de Empresa, hayan firmado el Convenio o NO!
CGT el 29 de marzo registra una Instancia a la dirección del Institut exigiendo su derecho a estar presente en dicha Comisión Paritaria
El día 4 de junio se reunieron la dirección y los sindicatos y en esta reunión se veta la presencia de CGT. Nosotr@s mantenemos en la reunión nuestro derecho a poder asistir tal y como establece la legislación  y expone que tal y como plantea en su Instancia su exclusión atenta contra el derecho a la libertad sindical.
Ante la controversia y tensión surgida CGT plantea a la dirección que si quiere que nos marchemos de la reunión que nos de por escrito su postura excluyente, respondiendo así a la Instancia presentada por CGT. La dirección se niega a darnos por escrito su posicionamiento y se marcha de la reunión.
El día 12 de junio en el Pleno del Comité de Empresa por mayoría (se abstiene la UGT) se aprueba una resolución ratificando el derecho de todas las Secciones Sindicales que componen el Comité de Empresa a participar en todas las  Comisiones Paritarias.
El 13 de junio se vuelve a reunir la empresa y los sindicatos manteniendo la dirección el veto a la participación de CGT. En el debate que se realiza en primer término la dirección acepta la obligación de crear en primer lugar la Comisión Paritaria de Normalización de Conceptos Retributivos, tal y como establece el artículo 23.2 del Convenio aceptando los sindicatos constituir la mencionada Comisión con la exclusión de CGT. Ante estos hechos; CGT marcha de la reunión.

¿Qué pretensión tiene la dirección en la Comisión de Conceptos Retributivos?

Con el dinero disponible para la Negociación del Convenio, con el montante económico de la desaparición de la bolsa de vacaciones (y que a día de hoy se reparte de forma lineal provisionalmente), más el montante económico que puede representar la desaparición de las categorías de conducción, la prima de peligrosidad, la de tascas suplementarias…
La dirección pretende reducir el gasto del personal de oficios, utilizando para ello: la deflación de tablas (bajada de tablas salariales), el complemento migratorio (complemento personal a través del cual se realizará el incremento) y la desaparición de diferentes variables (pluses, primas, complementos, categoría superior por conducción…) agrupándolas en pluses de plena dedicación.

Tertulia, Charla, Debate, Llámalo X Sobre los Organismos Modificados Genéticamente (Transgénicos vaya)JUEVES 18'30 HORAS  TERTULIA

El próximo  jueves día 20 de junio a las 18'30 Horas iniciamos una serie de tertulias en torno a temas que nos puedan interesar a tod@s, si eres  expert@ en transgenicos, Si no lo eres, si tienes una opinión formada sobre ello, si no la tienes, si quieres decir, ó si quieres escuchar, o solamente quieres saber de que va esto, acércate a la sección sindical de CGT, Vía Layetana 18. 9ª planta. Que no te lo cuenten, ven y debate.


Las tierras baldías de Monsanto


 

 El fabricante de semillas transgénicas deja de lado Europa y se centra en los mercados de China y América Latina

Es una de las expresiones más virulentas del efecto mariposa de la historia de la agricultura. La aparición de trigo modificado genéticamente en una granja de Oregón (Estados Unidos) se ha transformado en una onda sísmica cuya magnitud aún se desconoce. Lo cuantificable es que en las planicies de ese Estado se investiga si crece el trigo transgénico. Son campos de cereales que el aire mece como un arpa de hierba. Pero, a pesar de su belleza, ese cereal no debería enraizar ahí. Está prohibido.
A esos parajes lo llevó (entre 1998 y 2005), al igual que a otros 15 Estados, Monsanto, el principal fabricante de semillas genéticamente modificadas del mundo. Aunque nunca obtuvo la aprobación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), quien, por el contrario, sí permite el maíz, la soja o el algodón. Se supone que en 2005 la empresa había concluido sus pruebas de campo con una planta cuya singularidad es que incorpora un gen que le permite soportar el Roundup Ready, un potente herbicida formulado con glifosato que vende la propia Monsanto.
Pero, por sorpresa, se ha hallado una cepa de trigo alterado en Oregón. Y como primera medida, la Unión Europea y Taiwan han puesto bajo vigilancia las importaciones de trigo estadounidenses mientras que Japón y Corea del Sur las bloqueaban. “Es como el síndrome de las vacas locas y la carne”, advertía Tim Hannagan, analista de cereales de Walsh Trading en Chicago. Si la alteración genética se encuentra en otros Estados, las consecuencias económicas resultarían tremendas para este cereal y los agricultores. “Seguramente sería rechazado por casi todos los países que habitualmente lo importan”, aventura Mike Adams, editor de Natural News.
Por eso, Monsanto busca estos días con insistencia la respuesta a una sola pregunta: ¿cómo ha llegado hasta allí? La empresa habla de sabotaje o de accidente tras analizar 30.000 muestras de 50 variedades que representan el 60% del trigo blanco de Oregón y Washington. “Es un hecho aislado, que parece dirigirse hacia la mezcla accidental o premeditada de una pequeña cantidad de semillas durante la cosecha de la siembra o en el ciclo de barbecho de un campo individual”, declaraba la compañía a la agencia Reuters. En esta tesis incide, a través del correo electrónico, Carlos Vicente Alberto, responsable de Sostenibilidad en Europa y Oriente Próximo de Monsanto: “Nuestras evaluaciones internas sugieren que ni la semilla que queda en el suelo ni el flujo de polen de trigo sirven como una explicación razonable”. Y niega que el cereal haya entrado en la cadena comercial.
Una cepa de trigo alterado en Oregón amenaza con una guerra comercial
Habrá que esperar a los resultados de las pruebas. Pero estas declaraciones, con un evidente tono auto exculpatorio, buscan blindarse frente a posibles demandas multimillonarias por parte de los agricultores perjudicados por esta fuga.
Todos estos problemas empeoran la ya castigada reputación de una compañía que para muchos juega a ser Dios en el jardín de las casas del mundo. Es fácil entender de dónde procede esa animadversión. A Monsanto le debemos el Agente Naranja (el herbicida que deforestó la selva de Vietnam en los años sesenta) y la hormona sintética somatotropina bovina (la Unión Europea prohíbe la leche de vaca tratada con ella). ¿Cómo puede sobrevivir una compañía a este pasado? Es más. ¿Cómo le va tan bien?
En una década, la acción de Monsanto se ha revalorizado un 1.400%, tiene ahora mismo 2.500 millones de dólares (1.900 millones de euros) en caja para gastar; junto con Dupont y Syngenta controla el 53% del mercado mundial de semillas, y su presidente, Hugh Grant, aseguraba hace pocos días que este ejercicio espera “que los beneficios crezcan un 20%”. De hecho, los analistas de Goldman Sachs calculan que en 2015 la empresa de transgénicos facturará 17.422 millones de dólares (13.200 millones de euros) frente a los 13.516 millones actuales.
El negocio, para Monsanto, florece. A costa, eso sí, de una imagen pública marchita. Tanto que hace pocos días, las calles de 52 países vivían manifestaciones en contra de la firma y los alimentos transgénicos.
Si China acepta la semilla trasgénica de la soja se abrirá un inmenso mercado
Un ruido que no frena a la empresa. Pues sigue con su estrategia de acordeón: crece con fuerza en mercados como América Latina y Estados Unidos, y se repliega allí donde su mala reputación les precede. De hecho, acaban de anunciar que no presentarán más solicitudes de patentes de sus semillas transgénicas en la Unión Europa. “No existe suficiente demanda de los agricultores, y esta tecnología no tiene una aceptación mayoritaria entre el público. Carece de sentido luchar contra molinos de viento”, avanzaba un directivo de Monsanto la semana pasada.
Sin embargo, la retirada de Monsanto plantea recelos. “Es falso que la compañía se vaya de Europa porque no ha retirado ninguna, de las muchas, patentes que tiene ya solicitadas. Quitarán algunas oficinas, pero se trata de un repliegue cosmético”, critica Juan-Felipe Carrasco, miembro de la consultora medioambiental Salvia, quien recuerda que la empresa ha comentado que se mantendrá en aquellos países en los que tenga “respaldo político”. Por ahora en Europa continental solo España y Portugal permiten su maíz (MON810) genéticamente modificado.
“Los europeos han hecho de los transgénicos, y del etiquetado de los productos, un tema político, y por eso Europa resulta un lugar difícil para que Monsanto haga negocios”, observa Darcey O’Callaghan, directora internacional de Food & Water Watch. De ahí su interés por Argentina, Paraguay, Uruguay o Brasil, donde el algodón, la soja y el maíz biotecnológico copan 65,3 millones de hectáreas.
En particular, la soja tiene un gran recorrido. Brasil, Argentina y Paraguay ya han aprobado su semilla transgénica Intacta RR2 Pro, resistente a varios lepidópteros. Sin embargo, el gran aldabonazo puede llegar si finalmente China aprueba la importación de Intacta. Sería abrir la puerta a Monsanto a un mercado donde solo crecen cuatro millones de hectáreas de cultivos transgénicos.

ASSEMBLEA GENERAL 19 de juny


dimecres, 12 de juny del 2013

Los 12 “expertos”-1 son unos miserables por, al menos, 12 mentiras

Primera: Su ciencia no es ciencia, sino pura ideología estafadora. En 1995 ya vaticinaban (informe de estos mismos expertos, pagados por el BBVA y la CAIXA), el desastre del sistema de pensiones para 2010. Lo que transforma esos “saberes” (creencia de que en el 2010, el sistema de pensiones públicas sería insostenible), en ideología, es la “creencia” de estar produciendo (informe) un saber exacto, lo cual se ha demostrado en la realidad (2010) que lo “producido” en 1995, no era sino “pura ideología “ para causar alarma social y, de esta manera, que el robo de las pensiones públicas por aseguradoras y bancos, pasara como ciencia inexorable. Ahora pretenden lo mismo.
Segunda: El gasto social en Pensiones en el estado español, en % sobre el PIB, es decir la riqueza que todos y todas creamos en un año, es menor en 4,6 puntos que en Francia; en 5,2 puntos que en Italia; en 3,5 puntos que en Grecia; en 2,4 puntos que en Portugal y, en 0,8 puntos que en Alemania.
Tercera: Los Ingresos por cotizaciones sociales se encuentran disminuidos por las 17 maneras formas de que gozan los empresarios para desgravar, reducir o simplemente no cotizar sus cuotas patronales, llegando a resultar simbólicas y, por la bajada de las cotizaciones patronales desde la primera gran reforma de la Seguridad Social en 1985.
Cuarta: Los ingresos por cotizaciones se verían incrementados en miles de millones anuales si:
a)    Se destoparan los salarios altos (a partir de 36.000 euros) Y SE COTIZARA POR TODO LO INGRESADO.
b)    Se eliminaran las desgravaciones y reducciones fiscales en los planes de pensiones privados, en todos los planes de pensiones (individuales, asociados y de empleo).
c)    Se diera empleo a las personas, en vez de impedirles trabajar o echarles a la calle.
Quinta: Si en 6 años (desde el 2007) se han perdido 3,3 millones de cotizaciones directas, es porque los empresarios han decidido no “dar empleo”; el gobierno les ha facilitado con la Reforma Laboral el despido libre y muy barato, y se sigue produciendo más cantidad de riqueza en términos de PIB, pero ahora con 4 millones menos de trabajadores/as.
Sexta: El hecho de que haya más esperanza de vida, sólo significa que la mortalidad infantil (sobre todo), es drásticamente menor, pues ahora se goza de mejor salud e higiene y para nada tiene que ver con ser “unos voraces consumidores de recursos públicos”.
Séptima: Las pensiones medias en los últimos años, siguen bastante por debajo de los 1.000 euros, luego no se perciben pensiones que no sean sino resultado de los salarios más frecuentes durante la vida activa.
Las pensiones medias[1] aumentan, porque las pensiones de más de 1.500 euros hasta la máxima pensión de 2.548,11 euros, que representan el 12,5% de todas las pensiones, es decir 1.123.294 pensiones, distorsionan estadísticamente la realidad de la mayoría de las pensiones que ascienden a 9.037.597, subiendo la media de la pensión anual, cuando la mayoría de las pensiones, el 51,58%, se encuentran por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (630,45 euros), es decir casi 5 Millones de pensiones.
Octava: Lo del envejecimiento de la población, resulta el argumento más abominable desde cualquier óptica humana racional: se nos quiere obligar a jubilarnos a los 67 años o 70 y, a la vez, tenemos 6 de cada 7 jóvenes de 16 años a los 25 años, parados y paradas por decreto de los mercados –público y privado-,  y sus mercaderes. Sólo con aplicar la rotación (sustitución) de un trabajador/a joven por un trabajador/a a partir de los 60 años, de aquí al 2027, se generarían millones de cotizaciones, se dignificaría la vida de las personas en su tiempo liberado de los trabajos obligatorios y, a la vez, se abriría la posibilidad de futuro para millones de personas jóvenes.
Novena: El hacer depender las pensiones presentes y futuras del déficit (ingresos – gastos), es la última mayor estafa que, estos miserables “expertos”, políticos, empresarios y financieros, quieren realizar por varias razones “lógicas”:
a)    Al sistema financiero – inmobiliario, se le ha proveído directamente de 41.000 millones de euros e, indirectamente se le ha venido avalando (deuda del estado) hasta más de 300.000 millones de euros.
b)    El sistema impositivo a empresarios y al capital, les permite un fraude de al menos 70.000 millones de euros actuales a través o por medio de desgravaciones, deducciones, reducciones, e incluso, eliminaciones de impuestos, en toda la cadena impositiva del Impuesto de Sociedades, las SICAV, el Impuesto de Patrimonio, el impuesto obre depósitos, fondos de inversión, etc.
Décima: La riqueza que creamos entre todos y todas, es decir la mayoría social salarizada, se reparte cada vez en mayor medida de manera muy desigual, es decir, cada vez hay más injusticia social: las rentas altas (una exigua minoría), ha sextuplicado sus ingresos a costa del robo por desposesión de las rentas salariales de la inmensa mayoría y, por el contrario, sus contribuciones (impuestos) al sostenimiento de lo común, ha disminuido en los últimos 6 años; es decir, los ricos/poderosos son cada vez más ricos y poderosos a costa de lo común.
 Undécima: Siempre habrá dinero (generamos riqueza y tenemos recursos suficientes y más), para abonar las pensiones y, además que estas se dignifiquen, solo hay que cumplir y hacer cumplir -por parte de quien viene obligado a legislar por el interés general y lo común-, la legalidad vigente (CE), pues estamos en un estado social y de derecho que obliga a pensiones suficientes y dignas para todos y todas.
 Duodécima: El secuestro y toma de rehenes (en este caso de 8,3 millones pensionistas), es un delito y si es masivo, como en este caso, es pura y simplemente “terrorismo ideológico y material”.
 Esto es lo que han hecho los “expertos” miserables que han tomado de rehenes a quienes no pueden defenderse desde los asilos, desde los hogares donde son el soporte de la vida de sus hijos y nietos parados/as y desahuciados/as, desde las residencias o desde los “hogares de caridad”….

[1] Pensión media a enero 2013, ascendía a 849,60 euros.

dilluns, 10 de juny del 2013

CORRUPCIÓ!

Tenim l'inmens plaer de convidar-vos dimecres que ve a un monografic sobre Corrupció.
Amb Café amb Llet, La Directa, Joan Subirats i l'Aigua és vida. Imprescindible.


OTRA MENTIRA MÁS: EL INFORME SOBRE EL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES.

Ya lo tenemos aquí...La Sra. Ibáñez ya tiene la herramienta que necesitaba para recortar -aún más- las pensiones: El informe sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Permítanme una primera aproximación crítica y breve al dichoso informe (acceso al informe).

Objetivos del Informe

No tiene desperdicio la introducción en la que, perdón por la expresión, “peloteando” los componentes de la Comisión de la forma más rastrera posible al Gobierno por el encargo efectuado -¿cuanto habrá costado el dichoso informe?-, señalan que debía abordarse ya la reforma del sistema de pensiones. Y ello por dos motivos. En primer lugar por que “toda vez que las primeras cohortes de la numerosa generación del baby boom alcanzaran su merecido retiro a principios de la próxima década y, de continuar las tendencias actuales, lo harán con una esperanza de vida mayor que la de sus homólogos europeos”. Hombre, pues yo que soy precisamente de aquella generación, nací en 1970, y mi expectativa de jubilación se sitúa, gracias a Rajoy y su RDLey 5/2013, en el año 2037, o sea, me faltan casi 25 años...más allá de la próxima década, y eso de que la expectativa de vida sea superior a la europea...sí, casi seguro que más alta que los pobres griegos será, pero no me hagan creer que viviremos más que alemanes, suecos, etc...por que eso es, simplemente, mentira.

Fíjense en la falacia del informe. Para establecer cual es la esperanza de vida citan la siguiente fuente: “Segun la OCDE (2012), entre 2008 y 2010 la esperanza de vida de una mujer que alcanzaba los 65 años fue de 22,4 años (18,3 años para los hombres) en España, frente a los 20,1 años de la UE27 (16,5 años para los hombres)”. Consulten los informes del INE -oficiales- y aunque es cierto que la esperanza de vida de las mujeres es alta -también es cieto que sus pensiones son mucho más pequeñas que las de los hombres, y a eso no hacen referencia-, y nuestra esperanza de vida masculina está por detrás de Chipre o Malta, y lejos de los supuestos 83 años que establece la OCDE.

En fin, el objetivo del Comité de expertos es definir el factor de sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social, que ya había sido incluido como tarea a realizar en la Ley 27/2011 de 1 de agosto, y ello teniendo en cuanta que el sistema de pensiones publicas español es un sistema de reparto de prestación definida. Cuestión que molesta bastante a los miembros del Comité que, como buenos economistas y financieros, prefieren un sistema de capitalización y de renta mixta o exclusivamente variable -especulación se llama, ¿les suena la burbuja  financiera?.

Primera conclusión importante: no podemos esperar al 2027 para definirlo como estableció Zapatero. ¿Por qué?. Por el baby-boom, por que mejor cuanto antes se haga -¿aunque no sea necesario, añado? Y por que tenemos un acuerdo entre políticos y agentes social que se plasma en el Pacto de Toledo -que a mí, la verdad, cada vez me produce más pavor-.

Pero como lo anterior no es suficiente, el Comité de expertos -en el que deben participar Isaac Asimov y Julio Verne- vuelve a realizar un prodigio propio de aquellos autores, y se atreve a afirmar que “en cifras absolutas, el número de pensiones que prevé la Seguridad Social pasaría de los 9 millones actuales a los 15 millones en 2052”. Toma ya!!! cuando se acaban de endurecer el acceso a las pensiones, y además reduciendo su importe -recordemos que hoy la pensión media estatal es de 880 euros, aunque este dato no parece importarle al Comité-, en vez de esperar a ver su resultado -que ya les anticipo, menos pensiones y más pequeñas-, ellos se avanzan a su posible resultado. Taumatargia pura.

Pues bien, a partir de lo anterior afirman: “El factor de sostenibilidad está diseñado para que los desequilibrios del sistema de pensiones se puedan anticipar cada año de manera transparente y se neutralicen de una forma distribuida en el tiempo. Los principales tributos que el factor de sostenibilidad puede rendir a la sociedad española son, por una parte, la transparencia y la predictibilidad de las pensiones; por otra, un mecanismo de corrección automático de errores distribuido en el tiempo, y por tanto, aceptable en sus consecuencias”.

Y, el dichoso factor de sostenibilidad “se compone, en primer lugar, de un Factor de Equidad Intergeneracional (FEI) que busca que las condiciones de las pensiones sean iguales para todos los jubilados, con independencia de la cohorte demografica a la que pertenezcan, algo que no ocurre en la actualidad. En segundo lugar, consta de un Factor de Revalorización Anual (FRA) que al proceso, digamos, natural de evolucion de la pension media, une una correccion basada en la relacion entre ingresos y gastos del sistema de pensiones”.

Ya está, lo han conseguido, no basta con afectar a las pensiones futuras con el FEI, sino que no pueden dejar escapar a las pensiones ya reconocidas, a las que aplicarán el FRA. Aquí no se escapan ni los futuros pensionistas ni los actuales: TODOS verán recortadas sus prestaciones, eso sí, en aras de la sostenibilidad del sistema -aunque los que defendemos que nuestras pensiones son salario diferido, nos parece que, nuevamente, nos están robando-.

Y claro, ¿les suena aquello de la reforma laboral y desvincular el incremento de los salarios del IPC anual?, pues ahora lo mismo para las pensiones: el Comité entiende que, por cuestiones de trasparencia (sic), debe desvincularse el crecimiento de las pensiones del IPC anual. Y pregunto...¿para que sirve entonces hoy el IPC?. No actúa como freno para que no nos incrementen, por ejemplo, los servicios básicos o el alquiler de vivienda -antes al contrario lo superan ampliamente-, y tampoco para “revalorizar” nuestros salarios y prestaciones de seguridad social -recuerden que el desempleo lleva 3 ejercicios sin revalorización-...o, ¿es un nuevo engaño de la Troika, el PP y el sistema financiero?...

Y, a partir de este punto del informe soy incapaz de efectuar explicación alguna, ya que la concatenación del FRA y el FEI, dan lugar a fórmulas matemáticas que servidor no se atreve a formular.

Ahora bien, sí me atrevo a criticar, y muy duramente, al Comité de expertos. Muchos de ellos forman parte de UNESPA -la patronal de las compañías aseguradoras-, otras vinculadas a entidades financieras e incluso a la misma FAES. ¿Que podíamos esperar?, lo que han hecho, ATACAR A LA PARTE MÁS DÉBIL, A LOS PENSIONISTAS, Y FOMENTAR LA CONTRATACIÓN DE PLANES DE PENSIONES PRIVADOS. Por qué no se ha propuesto, solo a título de ejemplo:
 • Incrementar las cotizaciones a la seguridad social.

 • Reducir la pensión máxima -en beneficio de quienes perciben menos,claro-.

 • Establecer la incompatibilidad de pensiones con patrimonios o rentas altas.
No claro, todo pasa por reducir la pensión de quienes menos perciben. Solo dos datos, que no constan en el endiablado informe: la pensión media es de 880 € y casi el 28% de las pensiones se perciben en su cuantía mínima. Esa es la realidad y todo lo demás, incluido su informe y el factor de sostenibilidad, MENTIRA!!!!

NO ES CRISI, SE´N DIU CAPITALISME.

 http://www.miguelonarenas.blogspot.com.es/?m=1

Pensions: demografia o lluita de classes?

Els bancs i les grans companyies d’assegurances (els representants tenen àmplia majoria al grup de savis que va crear el govern perquè proporcionés les claus de la nova reforma) porten molts anys tractant de gestionar en profit propi el gran volum de fons que mouen les pensions públiques. Amb tanta liquiditat com la que fa servir la seguretat social es poden obtenir grans guanys en uns mercats financers com els d’avui dia, on les noves tecnologies permeten invertir amb rendibilitat a una velocitat de 250 milions de dòlars per segon.

Però les pensions públiques són un dret molt estimat per la població i un instrument que la gent sap que és el més eficaç per evitar la pobresa de la major part dels nostres majors: quantes persones guanyen prou com per estalviar amb el seu sol sou mentre treballen prou per viure amb dignitat quan es jubilen?

Per això els resulta tan complicat a bancs i assegurances aconseguir directament l’opció a la que realment aspiren, privatitzar les pensions públiques per a gestionar del tot. I per això és pel que han hagut de triar un camí intermedi, afeblir progressivament al sistema públic perquè la gent, temorosa que sigui insuficient per garantir una vellesa decent, tracti de cobrir-se les esquenes (que poden) estalviant en plans privats.

Per aconseguir-ho, l’estratègia seguida pels bancs i pels que defensen els seus interessos ha estat molt clara: espantar constantment a la població dient que d’aquí uns anys no es podran finançar les pensions públiques, així que el més raonable i previsor és justament això, estalviar en plans privats. I la convicció s’ha aconseguit divulgant fins a la sacietat un argument que aparentment és indiscutible: com cada vegada vivim més i hi ha més persones jubilades resulta que la factura a pagar per les pensions públiques serà tan cara en un futur pròxim que el sistema serà materialment insostenible .
Per tal de convèncer la gent d’aquesta idea dels bancs i companyies d’assegurances vénen finançant generosament a un bon nombre d’economistes que periòdicament presenten les seves previsions sempre de la mateixa manera. Amb gran cobertura mediàtica informen als quatre vents que dins de tants o quants anys la seguretat social tindrà un dèficit insuperable i que això col · lapsarà el sistema públic de pensions així que cal rebaixar-les, endarrerir l’edat de jubilació i, en suma, fer més difícil que realment serveixi de protecció suficient en la vellesa.

És molt significatiu que cap d’ells (he dit bé, cap) hagi encertat mai. Una cosa normal perquè els seus models són molt sofisticats però concebuts expressament per a "demostrar" el que estava establert per endavant per espantar: que hauria dèficit el 1990, el 1995, el 2000, 2005, 2010, 2030, 2060 .... I és veritablement sorprenent que els bancs i companyies d’assegurances hagin seguit pagant bona quantitat de milions a aquests mateixos autors tot i que no encertaven mai en les previsions per als anys als quals ja s’ha arribat. Un cas únic en els annals de la història: mai els bancs han mirat tan malament pels seus diners gastant en economistes que no encerten mai en les previsions que se li demanen.

Molt sorprenent llevat, és clar, que no busquin arguments científics i rigorosos sinó excuses per pressionar i tirar endavant la seva estratègia.

En tots aquests informes els arguments que donen per espantar la gent i aconseguir que el major nombre possible de persones surti corrent a subscriure plans d’estalvi privats són aparentment molt sofisticats i es presenten com l’últim crit del coneixement científic. Però en realitat són una manipulació grollera dels fets i del que de veritat sabem sobre les pensions i l’evolució dels sistemes de seguretat social.

En el llibre que Vicenç Navarro i jo acabem de publicar (El que has de saber perquè no et robin la pensió, publicat per Espasa) expliquem amb claredat la falsedat dels seus arguments. Recomano vivament que es llegeixi i difongui per poder explicar a la gent les mentides que ens estan dient. Però ara simplement vull esmentar la fal · làcia sobre la qual la majoria dels savis convocats pel govern estan basant les seves conclusions sobre la sostenibilitat del sistema.

Parteixen d’una idea també aparentment indiscutible: cal aconseguir que el sistema de pensions públiques sigui sostenible, és a dir, que les seves despeses no superin als ingressos perquè si no s’enfonsaria. I, per això, com he dit, l’únic que se’ls ocorre és rebaixar la quantia de les pensions. Una fal · làcia perquè equival a dir que perquè no baixin les pensions en el futur el que cal fer és que baixin ja, des d’ara.

Podem afirmar que aquest tipus d’arguments són falsos perquè, suposant que el més adequat sigui aconseguir la sostenibilitat equilibrant ingressos i despeses (en molts països es financen a través dels Pressupostos de l’Estat), no podem actuar només sobre les despeses sinó també sobre els ingressos .
I resulta que és fals que els ingressos del sistema de pensions públiques depenguin només de variables demogràfiques i particularment de la major esperança de vida (un concepte que, com expliquem al llibre, utilitzen erròniament). També depenen d’altres variables, algunes de les quals mai s’esmenten.
Una d’elles és l’ocupació, una altra el nivell de salari i, per tant, la desigualtat. Posem un exemple molt fàcil.

Suposem que finançar les pensions públiques costa 7 euros, que els ingressos totals d’una societat són de 40 euros que es reparteixen al 50% entre els propietaris del capital i els assalariats i que aquests dediquen la meitat dels seus salaris a finançar les pensions, és dir, 10 euros. Per tant, en aquest cas, hi hauria 3 euros de superàvit (10-7 = 3) en el sistema de pensions, diners de sobres per finançar-les.
Però ara suposem que s’han aplicat polítiques molt injustes que disminueixen els salaris en benefici de les rendes del capital, per exemple, fent que a aquestes últimes li correspongui 30 euros i als assalariats només 10 euros. Si acceptem que la població treballadora i els pensionistes segueixen sent els mateix, a les pensions només aniran ara 5 euros i per tant, no hi hauria suficiència per pagar les pensions, el sistema tindria un dèficit de 2 euros (5-7 = -2) .

És fàcil comprovar, per tant, que els ingressos amb què es financen les pensions públiques es deterioren no només perquè visquem més i hi hagi menys gent treballant (fins i tot això pot ser un factor poc preocupant si aconseguim, com sol succeir sempre al llarg de la història, que els que treballen siguin més productius i que menor nombre d’empleats puguin mantenir a més nombre de pensionistes). Com en l’exemple que acabo de posar, el sistema pot entrar en dèficit si la massa salarial disminueix, bé perquè hi hagi menys feina, bé perquè els empleats percebin menys salari.
Per tant, basar la sostenibilitat del sistema només en el factor demogràfic de l’envelliment (sense parlar res de la gran concentració de la renda a favor del capital que es ve produint) és un truc per rebaixar la pensió i aconseguir el que he dit que de veritat persegueixen els bancs i companyies d’assegurança.

Per tant, el que en realitat posa en perill les pensions públiques (entre d’altres coses que expliquem al llibre) no és que visquem més anys, sinó les polítiques d’austeritat que creen atur, i que per tant fan que hi hagi menys cotitzants. I, sobretot, la major desigualtat de rendes, que és el que es ve produint en els últims anys, perquè, com he mostrat en el senzill exemple anterior, amb la desigualtat disminueix la massa salarial amb què es financen.

En definitiva. El problema que amenaça a les pensions no és de naturalesa demogràfica. No El que hi ha darrere és en realitat un conflicte d’interessos entre grups socials, entre els de dalt i els de baix, entre banquers i financers i la immensa majoria de la població que viu del seu salari, entre propietaris del capital i assalariats. Dit més clarament, és la lluita de classes. Aquest conflicte que diuen que ja no existeix per fer-nos creure que els assumptes socials són neutres i que només els poden arreglar els tècnics mitjançant fórmules matemàtiques (com les del grup de savis del PP) que ningú més que ells pot entendre.

El cert és tot el contrari. El futur de les pensions públiques no depèn d’aquestes fórmules sinó de la força que tinguin els assalariats per defensar els seus drets i per assegurar que els seus ingressos no disminueixin constantment com ve succeint.

Article d´opinió de Juan Torres López, catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat de Sevilla

Lo que tienes que saber para que no te roben la pensión

diumenge, 9 de juny del 2013

El representant de CCOO al comitè de savis avala l’informe que planteja retallar les pensions

L’informe inclourà tres vots particulars, tot i que només un expert va rebutjar el text, un altre es va abstenir i el tercer, representant de CCOO, el va recolzar.

El document admet que el factor de sostenibilitat tindrà un impacte "significatiu" sobre la quantia de les prestacions, que es veuran retallades

El "grup de savis (experts)" nomenat pel Govern del PP, per retallar les pensions del sistema públic, per 10 vots a favor, 1 en contra i 1 abstenció (vot favorable del representant de CCOO, en contra el d’UGT i abstencions del PSOE) ha presentat finalment el seu informe, una nova agressió en tota regla contra els drets laborals. Digne d’esmentar és que 8 dels 12 components de este grup treballen o col · laboren amb Bancs i Asseguradores.

L’informe elaborat pel comitè d’experts designat pel Govern per dissenyar el factor de sostenibilitat de les pensions ha rebut 10 vots a favor, un en contra i una abstenció. El catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Madrid Santos Ruesga , ha estat l’únic que ha votat en contra de l’informe. El catedràtic del Dret del Treball, José Luis Tortuero, ha decidit abstenir-se, mentre que el director del Gabinet econòmic de CCOO, Miguel Ángel García, ha donat suport al document.

Aquests tres experts han mantingut fins a l’últim dia la seva oposició al doble factor de sostenibilitat tal com ho estava dissenyant la majoria dels savis . De fet, cadascun d’ells ha inclòs un vot particular a l’informe final. El factor de sostenibilitat dissenyat per aquest comitè-el mecanisme d’ajust automàtic de les pensions-retalla aquestes prestacions segons augmenti l’esperança de vida , d’una banda, i d’acord amb la relació entre ingressos i despeses de la Seguretat Social , per un altre. Així, la introducció d’aquest factor es traduirà en una caiguda de les pensions reals . De fet, el text admet que tindrà un impacte "significatiu" sobre la taxa de substitució, el ​​quocient entre l’últim salari cobrat pel treballador i la pensió que percep en jubilar. "Encara que es revaloritzi en termes reals, perdrà en termes relatius respecte als salaris " , expliquen les fonts consultades.

L’informe que avui lliura el comitè al Ministeri d’Ocupació serà remès "automàticament" a la Comissió parlamentària del Pacte de Toledo , sense cap revisió per part del Govern, segons va avançar aquesta setmana el secretari d’ Estat de la Seguretat Social, Tomás Burgos. Ho farà amb una setmana de retard sobre el calendari previst. També rebran el document la patronal i els sindicats , reunits en una altra taula de negociació amb Ocupació, que s’encarrega de dissenyar un nou mecanisme per calcular la jubilació dels treballadors a temps parcial. L’anterior acaba de ser anul · lat pel Tribunal Constitucional.

El Govern vol comptar amb el acord dels grups parlamentaris i els agents socials per tal de posar en marxa la reforma de les pensions que li exigeix ​​Brussel · les per abans de finalitzar l’any. Per aquest motiu el mateix Tomás Burgos destaqués l’interès de l’Executiu en que el document dels experts "incorpori les màximes sensibilitats possibles" . També va ser la petició que la ministra d’Ocupació, Fátima Báñez, va fer als savis el dia de la seva primera reunió: un text unànime.

FONT: INFOLIBRE.ES