dimecres, 29 de juliol del 2015

Full informatiu 29 de juliol

Inspección de Trabajo sanciona a IM de Parcs i Jardins con una multa de 6000€Inspección de Trabajo sanciona a IM de Parcs i Jardins con una multa de 6000€ por el accidente de un trabajador

Inspección de Trabajo de Catalunya ha propuesto un ACTA DE INFRACIÓN por importe de 6000€ contra Institut Municipal de Parcs i Jardins por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales apreciándose como circunstancia agravante la gravedad de los daños producidos en el trabajador. Además ha propuesto  un recargo de prestaciones económicas del 30% en el salario del trabajador.
El pasado día 7 de octubre del 2014 un trabajador de Parcs i Jardins fue destinado a segar unos parterres cercanos a la calle Aristides Maillol. Para poder desarrollar el trabajo encomendado tenía  que acceder a estos parterres alzados a unos 50cms.
Para realizar esta labor, tal y como establece los manuales  para prevenir el riesgo de manipulación de cargas de más de 25kgs,  la empresa establece como medida única de seguridad organizativa  la ayuda de otro compañero.
La máquina de segar que utilizaba, marca HONDA, con el depósito lleno tiene un peso aproximado de 30kgs. Además este trabajador tenía limitaciones por problemas de salud. Entre las restricciones médicas tenía estaba la de  “no poder manipular cargas de peso superior a 15Kgs”
Al intentar acceder la máquina al parterre, por el peso de la segadora perdió el equilibrio cayendo de espalda sobre la acera fracturándose 8 costillas y produciéndole un cuadro de colapso pulmonar.
Ante este accidente; la Inspección de Trabajo abre expediente e investiga de oficio. La empresa, Parcs i Jardins, alega en el expediente: que tiene naturaleza de administración pública y en consecuencia no se le puede sancionar ni proceder al recargo de prestaciones, además en su alegación  acusa al trabajador de ser el responsable del accidente:  “el accidente se produce esencialmente por una desobediencia del trabajador en el procedimiento del trabajo”.
Inspección de Trabajo no tiene en cuenta esta alegaciones y resuelve el expediente; con un multa de 6000€ y un recargo de prestaciones del 30% por la existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo en el accidente sufrido por el trabajador.
¿UN ACCIDENTE AISLADO?
La falta de personal para hacer el correcto mantenimiento del verde de la ciudad,  que está estipulado en 1’2 personas por hectárea, produce que muchas tareas no se realicen o que algunas que requieren más personal se realicen con menos personas.
Entre los trabajos que requieren más de una persona están la carga o manipulación de pesos de más de 25Kgs,  como maquinaria o arquetas de riego. Estas labores diariamente son realizadas por decenas de trabajadores/as sin que se suelan cumplir la medida establecida de prevención de accidentes. 
Este accidente es un hecho no frecuente en la gravedad pero no un hecho aislado, la falta de personal para realizar estas tareas produce diariamente diversos incidentes y algunos accidentes, además de producir lesiones a medio y a largo plazo por sobreesfuerzo (hernias discales, tendinitis y otros problemas musculo-esqueléticos…).
Para CGT es inamisible que la dirección de Parcs i Jardins no asuma su responsabilidad, que acuse al trabajador de la responsabilidad del accidente y que el gobierno municipal anterior de Xavier Trias, no pusiera los medios humanos necesarios para realizar un correcto mantenimiento del verde de la ciudad cumpliendo las normativas de prevención de los riesgos laborales.
Confiamos que el nuevo gobierno municipal de Ada Colau adopte la medidas necesarias que pasan por contratar más trabajadores/as y por cambiar una dirección de Parcs i Jardins más preocupada en tapar sus errores que en cumplir las normativas de prevención

dijous, 23 de juliol del 2015

Xinxa del plàtan


L'Ajuntament de BCN no vetlla 
per la salut de la ciutadania 
(un tema incòmode)


Els darrers dies hem tornat a ser testimonis de com un insecte  forani  (invasor) ha esdevingut plaga.
Aquest cop es tracta d'un invertebrat ( Belonochinus numenius)  un insecte conegut com la xinxa del plàtan. Aquest insecte no és perillós per a les persones, doncs és totalment fitòfag, i per tant no ens pica. El seu hàbitat es als arbres, però ha resultat ser molest, doncs donades les temperatures tan altes que estem patint aquest estiu, la seva activitat reproductora s'ha disparat, arribant a augmentar considerablement la població fins a esdevenir plaga.

Ens han estat informant alguns mitjans de premsa, sobre aquesta plaga , de fet la responsable d'arbrat de l'Institut de Parcs i Jardins, la sra. Izaskun Martí va informar a la població per TV que es tractava d'un insecte innocu per les persones i que es passaria a la seva immediata eradicació, mitjançant la fumigació amb canons amb insecticida.  Doncs bé, aquest insecticida és el Fastac, marca amb el que es comercialitza aquest producte a base de alfacipermetrina, de la casa BASF, d'ampli espectre contra varis tipus d'insectes.

A l'etiqueta del producte indica que actua sobre el sistema nerviós central de l'insecte per contacte i ingestió, controlant l'insecte en estadis juvenils i adults, si bé elimina l'insecte indesitjat també mata abelles i d'altres insectes benèfics i pot resultar letal pels peixos i provocar irritacions a les mucoses i vies respiratòries de persones sensibles com són, infants, gent gran, persones amb sensibilitat química i persones amb problemes respiratoris.

Així doncs des del passat 9 de juliol, s'està fumigant indiscriminadament, amb aquest producte en totes aquelles zones que han generat més queixes ciutadanes i on la plaga ha estat més visible. Aquesta fumigació es portada a terme per la empresa subcontractada UTE  Moix-Urbaser i està realitzant l'aplicació en horari nocturn i sense fer cap mena d'avís a la població.


S’està tractant la plaga de la 
xinxa del plàtan sense avisar 
a les veïnes dels riscos per 
la salut amb la antelació deguda


Al punt 9 de l'article  49 del Reial Decret 1311/2012 sobre l'ús sostenible de productes fitosanitaris, es fa referència a que:  “L’Administració competent, en el termini màxim de dos dies comptats des de l’endemà de recepció de la sol·licitud (per tant, com a mínim, 8 dies abans del tractament), ha de: Informar els veïns de l’interessat, o interessats, directament o a través de l’empresa de tractaments que hagi de realitzar l’aplicació, el lloc i data de realització del tractament objecte de la sol·licitud o comunicació esmentades a l’apartat 7, així com la identificació dels productes fitosanitaris que s’han d’utilitzar, a fi de possibilitar que disposin de temps suficient per adoptar les precaucions convenients”.

La normativa és clara i l’Ajuntament no l’està complint. Per tant demanem responsabilitat per tal que es prenguin mesures i evitar aquests incompliments.

Cal dir també que l'UTE està incomplint el plec tècnic, més en concret la clàusula 3, en la que s'especifica : " l'empresa adjudicatària quan utilitzi productes fitosanitaris haurà de subministrar col. locar i retirar la senyalització per tal d'informar als veïns, prèvia consulta de text, mides, material i suports dels elements al departament de Comunicació de l'institut. els panells s'hauran de col·locar amb 8 dies d'antelació a la realització del tractament (...)"

Aquest tipus de senyalització no s'ha dut a terme en cap moment, i des de la direcció de l'Institut de Parcs i Jardins, no s'han preocupat de supervisar de si l'avís a la població es feia o no correctament, i tenint en compte que l'aplicació del producte es fa per atomització amb canons, arribant  a projectar el producte a una alçada d'entre 15 i 25 mts. (el que vindria a ser un edifici de 5 a 8 pisos). Som a l'estiu i la majoria de la gent dorm amb les finestres obertes, convidant el pesticida dintre de les cases.

Desde Parcs i Jardins es va autoritzar l'aplicació del producte sense el previ avís a la població, donant prioritat a l'eliminació de la plaga i incomplint així, la clàusula 10 del plec tècnic referent al control de qualitat, on es diu: " l'Institut vetllarà per la correcta execució de les prestacions i serveis que realitzi l'adjudicatari(...)"

Delegats i delegades Comitè de Seguretat i Salut i de la secció sindical de la CGT, han demanat a Parcs i Jardins un llistat d'horaris, dates i carrers concrets, per on, l'UTE Moix-Urbaser havia d'aplicar el producte, per tal de poder veure si es feia correctament, tot rebent per part de Parcs i Jardins com a resposta un seguit de cartes on en cap moment se’ns facilitava l’accés a aquesta informació. Ens consta que la previsió a grans trets de l'aplicació d'aquest insecticida, està publicada a la web d'espais verds, per tal que tothom pugui consultar-la. Ara bé es tracta d'una previsió inconcreta que manté a la població totalment desinformada i indefensa.

Podriem demanar que s'aturi l'aplicació del producte per motius ambientalistes (doncs pot arribar a ser nociu per alguns éssers i  perillòs per gent de col·lectius sensibles), o ho podriem demanar per no garantir l'eradicació de l'insecte  (segons experts en la matèria només que sobrevisquin 100 individus , amb les altes temperatures típiques de l'estiu, es tornaria a reproduir i de manera exponencial), però demanem que s’aturi la aplicació del pesticida i que no es reprengui fins que la població sigui alertada de la fumigació com és degut; amb cartells a les porteries de cada casa anunciant el dia de l'aplicació, el producte utilitzat i les mesures de prevenció necessàries per minimitzar els riscos.

En tot cas i de ser necessari sol·licitem que es prenguin les mesures sancionadores per incompliment del plec tècnic per part de l'empresa adjudicatària tal com recull el plec administratiu i que es prenguin mesures  sancionadores contra aquells responsables de L'Institut de Parcs i Jardins que han tolerat, fomentat i que han permès  aquest incompliment, del real decret 1311/2012 i del plec tècnic posant a la població en risc tot i els avisos que s’han donat per part de la CGT de Parcs i Jardins als mitjans de comunicació (BTV, La Directa, CGT Catalunya i d'altres). 

dimecres, 22 de juliol del 2015

Asamblea de afiliad@s de la CGT de Parcs i JardinsEl orden del día de la Asamblea de la CGT de Parcs i Jardins del jueves 23 de julio a las 17'30h. será el siguiente:

1.- JUBILACIÓN PARCIAL
Acuerdo de comisión de interpretación del convenio

2.- SEGURIDAD Y SALUD
 Aplicaciones fitosanitarias irregulares chinche del plátano
    
3.-VARIOS
Informe del  Estado del verde urbano. Difusión

Os esperamos a todos y todas!!!

La asamblea del jueves se realiza en la sede de Via Laietana

dijous, 16 de juliol del 2015

El bufet Cuatrecasas assessora Parcs i Jardins en els conflictes laborals amb la plantilla

El 30 de juny d'enguany, representants del comitè d'empresa de Parcs i Jardins es van reunir amb la nova presidenta d'aquest institut municipal de Barcelona, la tinenta d'alcalde Janet Sanz, a la qual van traslladar les diverses demandes que el col·lectiu laboral creu necessàries per al manteniment i la millora dels espais verds de la ciutat. En aquesta particular carta als reis, els representants de les treballadores de Parcs i Jardins van reclamar a Sanz que rescindeixi el contracte que té l'empresa pública amb el bufet Cuatrecasas Advocats per assessorar la direcció en els conflictes laborals amb la plantilla.

Emilio Cuatrecasas, factòtum del despatx d'advocats, va influir molt en les polítiques de Xavier Trias des de la presidència del selectiu lobby Barcelona Global
 
Carlos Bernal, representant de la CGT al comitè d'empresa de Parcs i Jardins, confirma a la Directa que aquesta relació entre l'empresa municipal i un dels gabinets de lletrats amb més caixet de Barcelona existeix des de l'any 2006, en temps de la presidència d'Imma Mayol (ICV), i que va ser una decisió presa pel llavors acabat de nomenar director de recursos humans, Alfred Medina, que encara manté el càrrec. Bernal especifica que, tot i que el comitè ha reclamat les condicions econòmiques d'aquesta contracta, aquesta informació se'ls ha denegat reiteradament.