dijous, 16 de juliol de 2015

L’Ajuntament de Barcelona segueix sense avisar a la ciutadania quan es fan tractaments fitosanitaris a la via pública.Davant les notícies aparegudes en premsa del tractament fitosanitari massiu que està realitzant una empresa externa per combatre la plaga de xinxes (Belonochilus numenius), que està afectant als plataners de la ciutat de Barcelona, el comitè d’empresa vol denunciar públicament de nou la manca d’avís preceptiu a la ciutadania amb que s’apliquen aquests tractaments, contravenint les normatives d’aplicació.

Recordem que en data 6 de maig de 2015, el comitè d’empresa i la Favb van convocar a la premsa per denunciar públicament la manca d’avís a la ciutadania davant l’aplicació de productes fitosanitaris, fet que ha estat denunciat pels delegats/des de prevenció davant el departament de Sanitat Vegetal de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. 

La denúncia, que adjuntem, està fonamentada en l’incompliment de l’article 49.7.9 a) i b) del Reial Decret 1311/2012, publicat al BOE de 15 de setembre de 2012, que obliga a les empreses que realitzen tractaments fitosanitaris a la via pública a informar a la ciutadania amb 8 dies d’antelació, del lloc i la data del tractament i de la identificació dels productes.
Igualment, Parcs i Jardins, en el plec de condicions tècniques del contracte, (Clàusula 3 Mesures de senyalització), obliga a l’empresa adjudicatària a col·locar panells informatius a la via pública amb 8 dies d’antelació, amb la finalitat de que el veïnat pugui adoptar les precaucions convenients.

En la roda de premsa del passat mes de maig, van participar els delegats i delegades de prevenció del comitè d’empresa de Parcs i Jardins, exposant els motius de la denuncia, així com un representant de l’associació Apquira (Persones afectades per productes químics i radiacions ambientals), i un metge del centre d’anàlisi i Programes Sanitaris(CAPS), que van aportar respectivament el punt de vista de les persones afectades i criteris mèdics en temes d’exposició a productes químics.

Ara, davant les queixes dels veïns i veïnes, l’Ajuntament s’escuda en que la informació està penjada en una pàgina web, com si tothom tingués accés a aquests tipus de tecnologia, incomplint la normativa que abans hem esmentat.

El comitè d’empresa exigeix al nou govern municipal, com ja ho va fer a l’anterior, que l’Ajuntament informi amb claredat a la ciutadania de les aplicacions fitosanitàries i els riscos que comporten per a la salut, i permeti que pugui prengui les precaucions necessàries.
Igualment, instem al nou equip de govern a que acceleri els tràmits per declarar Barcelona ciutat lliure de l’aplicació de glifosat.

Barcelona, 16 de juliol de 2015

COMITÈ D’EMPRESA PARCS I JARDINS DE BARCELONA, I.M