dijous, 23 de juliol de 2015

Xinxa del plàtan


L'Ajuntament de BCN no vetlla 
per la salut de la ciutadania 
(un tema incòmode)


Els darrers dies hem tornat a ser testimonis de com un insecte  forani  (invasor) ha esdevingut plaga.
Aquest cop es tracta d'un invertebrat ( Belonochinus numenius)  un insecte conegut com la xinxa del plàtan. Aquest insecte no és perillós per a les persones, doncs és totalment fitòfag, i per tant no ens pica. El seu hàbitat es als arbres, però ha resultat ser molest, doncs donades les temperatures tan altes que estem patint aquest estiu, la seva activitat reproductora s'ha disparat, arribant a augmentar considerablement la població fins a esdevenir plaga.

Ens han estat informant alguns mitjans de premsa, sobre aquesta plaga , de fet la responsable d'arbrat de l'Institut de Parcs i Jardins, la sra. Izaskun Martí va informar a la població per TV que es tractava d'un insecte innocu per les persones i que es passaria a la seva immediata eradicació, mitjançant la fumigació amb canons amb insecticida.  Doncs bé, aquest insecticida és el Fastac, marca amb el que es comercialitza aquest producte a base de alfacipermetrina, de la casa BASF, d'ampli espectre contra varis tipus d'insectes.

A l'etiqueta del producte indica que actua sobre el sistema nerviós central de l'insecte per contacte i ingestió, controlant l'insecte en estadis juvenils i adults, si bé elimina l'insecte indesitjat també mata abelles i d'altres insectes benèfics i pot resultar letal pels peixos i provocar irritacions a les mucoses i vies respiratòries de persones sensibles com són, infants, gent gran, persones amb sensibilitat química i persones amb problemes respiratoris.

Així doncs des del passat 9 de juliol, s'està fumigant indiscriminadament, amb aquest producte en totes aquelles zones que han generat més queixes ciutadanes i on la plaga ha estat més visible. Aquesta fumigació es portada a terme per la empresa subcontractada UTE  Moix-Urbaser i està realitzant l'aplicació en horari nocturn i sense fer cap mena d'avís a la població.


S’està tractant la plaga de la 
xinxa del plàtan sense avisar 
a les veïnes dels riscos per 
la salut amb la antelació deguda


Al punt 9 de l'article  49 del Reial Decret 1311/2012 sobre l'ús sostenible de productes fitosanitaris, es fa referència a que:  “L’Administració competent, en el termini màxim de dos dies comptats des de l’endemà de recepció de la sol·licitud (per tant, com a mínim, 8 dies abans del tractament), ha de: Informar els veïns de l’interessat, o interessats, directament o a través de l’empresa de tractaments que hagi de realitzar l’aplicació, el lloc i data de realització del tractament objecte de la sol·licitud o comunicació esmentades a l’apartat 7, així com la identificació dels productes fitosanitaris que s’han d’utilitzar, a fi de possibilitar que disposin de temps suficient per adoptar les precaucions convenients”.

La normativa és clara i l’Ajuntament no l’està complint. Per tant demanem responsabilitat per tal que es prenguin mesures i evitar aquests incompliments.

Cal dir també que l'UTE està incomplint el plec tècnic, més en concret la clàusula 3, en la que s'especifica : " l'empresa adjudicatària quan utilitzi productes fitosanitaris haurà de subministrar col. locar i retirar la senyalització per tal d'informar als veïns, prèvia consulta de text, mides, material i suports dels elements al departament de Comunicació de l'institut. els panells s'hauran de col·locar amb 8 dies d'antelació a la realització del tractament (...)"

Aquest tipus de senyalització no s'ha dut a terme en cap moment, i des de la direcció de l'Institut de Parcs i Jardins, no s'han preocupat de supervisar de si l'avís a la població es feia o no correctament, i tenint en compte que l'aplicació del producte es fa per atomització amb canons, arribant  a projectar el producte a una alçada d'entre 15 i 25 mts. (el que vindria a ser un edifici de 5 a 8 pisos). Som a l'estiu i la majoria de la gent dorm amb les finestres obertes, convidant el pesticida dintre de les cases.

Desde Parcs i Jardins es va autoritzar l'aplicació del producte sense el previ avís a la població, donant prioritat a l'eliminació de la plaga i incomplint així, la clàusula 10 del plec tècnic referent al control de qualitat, on es diu: " l'Institut vetllarà per la correcta execució de les prestacions i serveis que realitzi l'adjudicatari(...)"

Delegats i delegades Comitè de Seguretat i Salut i de la secció sindical de la CGT, han demanat a Parcs i Jardins un llistat d'horaris, dates i carrers concrets, per on, l'UTE Moix-Urbaser havia d'aplicar el producte, per tal de poder veure si es feia correctament, tot rebent per part de Parcs i Jardins com a resposta un seguit de cartes on en cap moment se’ns facilitava l’accés a aquesta informació. Ens consta que la previsió a grans trets de l'aplicació d'aquest insecticida, està publicada a la web d'espais verds, per tal que tothom pugui consultar-la. Ara bé es tracta d'una previsió inconcreta que manté a la població totalment desinformada i indefensa.

Podriem demanar que s'aturi l'aplicació del producte per motius ambientalistes (doncs pot arribar a ser nociu per alguns éssers i  perillòs per gent de col·lectius sensibles), o ho podriem demanar per no garantir l'eradicació de l'insecte  (segons experts en la matèria només que sobrevisquin 100 individus , amb les altes temperatures típiques de l'estiu, es tornaria a reproduir i de manera exponencial), però demanem que s’aturi la aplicació del pesticida i que no es reprengui fins que la població sigui alertada de la fumigació com és degut; amb cartells a les porteries de cada casa anunciant el dia de l'aplicació, el producte utilitzat i les mesures de prevenció necessàries per minimitzar els riscos.

En tot cas i de ser necessari sol·licitem que es prenguin les mesures sancionadores per incompliment del plec tècnic per part de l'empresa adjudicatària tal com recull el plec administratiu i que es prenguin mesures  sancionadores contra aquells responsables de L'Institut de Parcs i Jardins que han tolerat, fomentat i que han permès  aquest incompliment, del real decret 1311/2012 i del plec tècnic posant a la població en risc tot i els avisos que s’han donat per part de la CGT de Parcs i Jardins als mitjans de comunicació (BTV, La Directa, CGT Catalunya i d'altres).