divendres, 30 de juliol del 2010

La CGT de Catalunya edita una guia de salut laboral: "Les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social (MATMPSS)"

Aquesta Guia de Salut Laboral pretén donar una sèrie de consells i orientar als/les treballadors/es, de forma senzilla i bàsica, com afrontar qualsevol situació davant la mútua d’accidents, mitjançant la resposta de les qüestions més comunes amb que ens trobem al dia a dia.

Fins al 1994, el seguiment i finalització (alta) de les Incapacitats Temporals (IT) per contingències comunes, es a dir, de les baixes per enfermetat comuna o per accident no laboral, corresponia als/les metges/sses d’Atenció Primària, realitzant la supervisió la Inspecció Médica del sistema de salut corresponent. Per tant, el control de la situació l’exercia el Sistema Públic de Salut i el pagament, la Seguretat Social.

A partir d’aquesta data, el govern del PP aprova successives normatives que faculten, inicialment, als/les metges/sses adscrits/es a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) per a que puguin emetre altes médiques als processos d’IT als exclusius efectes de les prestacions econòmiques.

Posteriorment, ignorant la inutilitat de la mesura anterior, es trasllada aquesta facultat als/les metges/sses de les Mútues.

El rerefons de la reforma es l’escàs interés de l’Administració Sanitària per gestionar un element que no paga amb els seus pressupostos ja que el concepte d’IT mai ha estat inclòs als pressupostos estrictament sanitaris.

L’Administració inicia, doncs, una sèrie de reformes normatives que modifiquen substancialment la gestió de l’Incapacitat i introdueixen mesures que alteren notablement l’organització del propi sistema sanitari públic. Primen les consideracions econòmiques sobre el deure ineludible de garantir la salut dels/les treballadors/es, ocasionant un greu perjudici als/les afiliats/des a la Seguretat Social.

En aquesta guia pràctica es desenvolupen, mitjançant un qüestionari de preguntes i respostes, una sèrie de conceptes i actuacions que donen una idea clara de les obligacions i/o drets atribuïts a les mútues i als/les treballadors/es.

És el nostre desig que et sigui d’utilitat aquest document.

Adjuntem la guia en format pdf, també la podeu aconseguir en paper als locals de les federacions locals i comarcals de la CGT.

Salut i anarcosindicalisme.

Secretariat Permanent Comitè Confederal CGT Catalunya

Guia les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals

dimecres, 28 de juliol del 2010

ACTA DE L'ASSEMBLEA DEL 29 DE JUNY

Reunits en les Cotxeres de Sants uns 400 treballadors al costat d'estudiants, pensionistes, desocupats, etc... per a buscar punts en comú que ens permetin posar en pràctica, a nivell de Barcelona, mesures de resistència contra els atacs de la banca i la patronal que estem sofrint la classe treballadora, VAM CONSENSUAR QUE:

● Les mesures d' “ajustament”, la reforma laboral, i la propera reforma de les pensions imposades pel govern de Zapatero són el més gran atac, des del franquisme als drets dels treballadors, pensionistes i altres sectors populars. Mesures que deixen molt clar que el Govern, seguint el guió del FMI, i de la Unió Europea, està decidit que el pes de la “seva” crisi caigui exclusivament sobre les nostres esquenes.
Entre aquestes mesures destaquen:

- Retallades i congelació de salaris i pensions.
- Retallades de despeses socials (llei de dependència, xec-nadó. etc.)
- Pujada d'impostos i tarifes (IVA, gas, etc.)
- Reforma laboral que ataca el pilar dels nostres drets: la negociació col·lectiva. Les empreses podran incomplir condicions pactades en els convenis sense pactar-les amb els treballadors.
Acomiadar treballadors és més fàcil i barat, ja que es redueixen les indemnitzacions i a més a més, es subvencionen els acomiadaments amb fons públics.

● Davant d’aquest panorama, resulta escandalosa l’actuació de les cúpules de CCOO i UGT, que després d'haver donat suport a Zapatero durant tots aquests anys, ara es mostren incapaços de plantar-li cara. En lloc de convocar una vaga general per a tirar endarrera les mesures, deixen que aquestes s'aprovin, i ens parlen d'una hipotètica “vaga general” per a finals de setembre.
Els assistents a l'Assemblea de Sants vam acordar seguir treballant per una vaga general que tingui continuïtat en un pla de lluita i mobilització per a enderrocar la reforma laboral, el pla d'ajustament i la reforma de les pensions. Plantegem una lluita ofensiva pel repartiment del treball i de la riquesa perquè la crisi que la paguin els que la van provocar, la banca, els especuladors i les grans empreses.
Els participants d'aquesta assemblea ACORDEM

► Ens dirigim als treballadors, desocupats, estudiants, pensionistes, etc... per a dir-los que no ens hem de resignar a perdre els nostres drets sense més, que el camí és la lluita.
► Animar la constitució de comitès/assemblees de centres de treball, barris i poblacions per a treballar de manera unitària contra les mesures que ens volen imposar.
► Convocar una segona ASSEMBLEA DE BARCELONA per al 15 de setembre on s'aprovarà, a nivell de Barcelona (comarques) un pla de lluita i mobilització.

CONTACTE : comiteconveni@gmail.com

dimarts, 27 de juliol del 2010

MANIFEST CONTRA LA PRIVATITZACIÓ DE LA CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA DEL BARRI DE LA SAGRERA

Contra la privatización de la conservación de la jardinería del barrio de la Sagrera a través de empresas de integración de personas discapacitadas


Antecedentes


El 14 de Noviembre de 2005, el Ayuntamiento de Barcelona (PSC, ERC,ICV-EUiA) aprobó la reconversión del Instituto Municipal de Parcs i Jardins en Entidad Pública Empresarial Local (EPEL), a pesar de la total oposición de la plantilla y diversas instituciones sociales, pues veíamos que detrás se ocultaba una clara intención privatizadora. La presidenta del Instituto, Imma Mayol (ICV-Verds), tercera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona en esos momentos, declaró que la reconversión a EPEL obedecía a un tema de “adaptación a la Ley”, y se hacía “con la finalidad de poder asumir trabajos a terceros” (como si eso no lo permitiera ya el Instituto) y que en ningún momento se privatizarían los servicios de conservación y mantenimiento del verde público.

Casi cinco años después, la realidad sigue desmintiendo a la Sra. Mayol. Mientras que los trabajos a terceros, excusa para la conversión en EPEL, no han aumentado, lo que sí se ha ido incrementando progresivamente, en contra de lo dispuesto en los Estatutos del Instituto y en el Convenio (que estipulan que se han de prestar con personal propio), es la privatización de servicios: mantenimiento de los juegos infantiles, tratamientos fitosanitarios, una parte de la poda, el mantenimiento de infraestructuras, etc. Actualmente, casi un 25% de los servicios están ya adjudicados a contratas, tal y como reconoce la propia gerencia de Parcs i Jardins. Privatización de la conservación integral de la jardinería del barrio de la Sagrera A todo este proceso de privatización, la Dirección del Instituto pretende añadir ahora la privatización de la conservación integral de la jardinería del barrio de la Sagrera de Barcelona, que incluye el Parque de la Pegaso, Jardín de Elche, Plaza de la Hispano Suiza y el resto de zonas ajardinadas del barrio. El motivo que argumenta la Dirección del Instituto para este nuevo intento de privatización es la falta de medios humanos y materiales para llevar a cabo las tareas encomendadas a la brigada de la zona y opta por privatizar el servicio a través de “empresas de inserción dedicadas a trabajos de reinserción social y laboral de persones con especiales dificultades”. O mucho nos equivocamos o lo que realmente esconde esta nueva privatización, además de responder al expreso deseo del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona (que en boca del Gerente Municipal, Andreu Puig, apostó recientemente por la privatización de Parques y Jardines), es la necesidad de tapar el desaguisado provocado tras la adjudicación del mantenimiento integral del Parc de la Guineueta a otra empresa de inserción, Can Neteja 5, desplazando a los trece trabajadores, la mayoría discapacitados psíquicos, pertenecientes a la Barna Verd, que venían realizando el mantenimiento desde hacía 25 años. La desidia y la indecente aplicación de las leyes del mercado hizo que ese colectivo quedara excluido de lo que durante años fue su puesto de trabajo, dado que nadie tuvo la previsión de, cuando menos, incluir clausulas de subrogación de personal en el expediente de la contrata. Si finalmente en octubre de este año, se adjudica el mantenimiento del verde público del barrio de la Sagrera a una empresa externa, y la adjudicación recae en Barna Verd, las sospechas se cumplirán: la coincidencia de fechas, de necesidades de personal y ciertas clausulas de la contrata, certificarán una nueva chapuza administrativa, cuando no una decisión cercana a la prevaricación.


Hipocresía de los responsables municipales


Los Trabajadores y trabajadoras de Parcs i Jardins denunciamos la actitud hipócrita de los responsables de Parcs i Jardins y del equipo de gobierno que los avala (PSC, ICV-EUiA), que permanentemente contradicen sus programas electorales. Los argumentos que utilizan para justificar este nuevo intento de privatización, caen por su propio peso. El Informe Motivado del expediente dice textualmente que “en los momentos actuales el personal de que dispone el Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona no es suficiente para atender la demanda de mantenimiento que se plantea y dado que la prestación es el objeto de este contrato no justifica la necesidad de una ampliación por parte de la Administración de medios personales y materiales, teniendo en cuenta la coyuntura económica existente y las limitaciones establecidas por la legislación aplicable, se aconseja proceder a la contratación externa”. Estos argumentos ponen de manifiesto que los responsables del Instituto, intencionadamente, no se dotan de los recursos públicos necesarios para prestar los servicios, tal como le marcan los estatutos de Parcs i Jardins. Esta política de personal es “coherente” con la política de mantenimiento del verde de la ciudad que hacen. No dudan en dejar degradarse los parques públicos para posteriormente tener argumentos para grandes y costosas remodelaciones a beneficio de empresas privadas, y a costa de los ciudadanos, o justificar su privatización. O hacen una mala gestión, como el reciente caso de Can Framis, donde primero se abandona el mantenimiento para luego tener que replantar hasta dejarlo como al principio, costando mucho más dinero a las arcas públicas. La utilización que hace el Ayuntamiento de los Centros Especiales de Trabajo (CET), con la pretendida "integración" de las personas que tienen especiales dificultades para acceder al mundo del trabajo, dificulta la integración social real de este colectivo, pues las condiciones de trabajo que se les ofrece están muy lejos, no ya del convenio de Parques, si no del estatal de Jardinería , además de crear zonas de "guetto" con mano de obra barata que no facilitan una integración real en el mundo del trabajo.

Ejemplo de integración real lo da la composición de la brigada de Parcs i Jardins encargada actualmente del mantenimiento de la zona de la Sagrera, la que ahora intentan privatizar, dos de sus nueve componentes, todos con los mismos derechos y obligaciones, son personas discapacitadas.


Los Trabajadores y trabajadoras de Parcs i Jardins, exigimos:


Ante esta situación, la plantilla de Parques y Jardines, y en su representación el Comité de Empresa y las secciones sindicales que lo componen, exigimos que se ponga fin a la política privatizadora del Instituto. Solicitamos, así mismo, al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, a los grupos municipales y a los concejales, que apuesten con claridad por la defensa del Servicio Público y exijan el cumplimiento, por parte de la Dirección del Instituto Municipal, de los Acuerdos de Garantías de Servicio Público acordados en su día. Los trabajadores de Parques y Jardines no podemos aceptar la política de incumplimientos denunciada y por eso nos vemos en la obligación de iniciar de nuevo un proceso de denuncias y movilizaciones por la defensa del Servicio Público.

Por lo tanto, y dada la exposición de motivos antes relacionados, los trabajadores y trabajadoras de Parcs i Jardins, exigimos:


1. Se dé nulidad al expediente 10/204 relativo a la conservación integral de la jardinería del barrio de la Sagrera de Barcelona.


2. Se absorba a las personas discapacitadas de las empresas de inserción que en estos momentos está trabajando en el mantenimiento de otros seis espacios verdes de la ciudad de Barcelona, en las mismas condiciones de los trabajadores de Parques y Jardines.


3. Se convoquen las necesarias ofertas públicas de ocupación con la reserva de plazas que sea preciso para personas discapacitadas, con adaptación de las pruebas de acceso y programas de formación específicos para ese colectivo, además de reserva de plazas en promoción interna, tutela y seguimiento del colectivo por parte del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad.


4. Exigimos responsabilidades técnicas y políticas por la mala gestión de los recursos públicos de los que son depositarios, tanto la Dirección de Parcs, como los responsables políticos encabezados por la Presidenta del Instituto, Imma Mayol (ICV-EUiA), respecto a la política de personal y de mantenimiento del verde público en Parcs i Jardins.


5. Se combata la degradación paulatina que sufren los espacios verdes de la ciudad de Barcelona, provocada por la dejadez de los que gestionan el servicio, la nula planificación de las cargas de trabajo y la insuficiente dotación de recursos humanos y materiales para asumir las tareas que encomienden los propios Estatutos del Instituto. No se puede justificar la progresiva privatización, ni las costosas operaciones de puesta a punto de unos espacios degradados por un mantenimiento intencionadamente insuficiente.


Barcelona, 14 de Julio 2010


Comité de Empresa I.M. Parcs i Jardins

Secciones Sindicales de CC.OO, CGT, UGT, USOC.


¡ POR LA JARDINERIA PÚBLICA!

¡POR LA INTEGRACIÓN REAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS!

dilluns, 26 de juliol del 2010

Cicle de cinema a la fresca de la CGT de Barcelona


“Cinema a la fresca” pretén ser una activitat de trobada i debat de tota l’afiliació, a través d’un cicle de pel·lícules escollides pel seu contingut social i sindical perquè ens facin reflexionar sobre el nostre quefer diari en la societat actual i, alhora, gaudir dels nostres locals a l’aire lliure.

El format de “Cinema a la fresca” inclou un pica-pica mentre gaudim de la pel·lícula. Per aquest motiu, és imprescindible que confirmeu la vostra assistència. Podeu realitzar la reserva en el telèfon de centraleta (93 310 33 62) o trucant al 676 43 11 22.

>>> Us podeu descarregar els cartells de les diverses projeccions al web: www.cgtbarcelona.org/content/cinema-la-fresca

divendres, 23 de juliol del 2010

Resolució de la CGT sobre la convocatòria d’una vaga general el 29 de setembre

La Plenària del Comitè Confederal celebrada el 8 de Juliol de 2010, va adoptar la següent Resolució:

1. La Confederació General del Treball (C.G.T.) convocarà Vaga General en tots els territoris i tots els sectors de l’estat espanyol el 29 de setembre de 2010, coincidint així en la data de la convocatòria anunciada per part de les altres centrals sindicals majoritàries.

2. La CGT farà la seva pròpia convocatòria de Vaga General totalment independent de la convocatòria de les altres centrals sindicals, amb el seu comitè de vaga, taula reivindicativa, lemes, discurs, cartelleria, manifest, pla de treball, calendari d’accions… propis, específics i concrets.

3. Cada Ens de CGT podrà procedir a la convocatòria de Vaga General en el seu propi àmbit (Territorial, Local, Sectorial, d’empresa…) a fi de que tota l’organització es mobilitzi i impliqui en la convocatòria, en la regulació dels serveis mínims. Per a això, així que sigui presentada formalment la convocatòria de Vaga General per a tot l’estat espanyol, aquest model es remetrà a tota l’Organització perquè pugui ser utilitzat en la resta de convocatòries en cascada que plantegin els diferents ens de CGT.

4. CGT mantindrà aquesta data de convocatòria de Vaga General encara en l’hipotètic cas que les altres centrals sindicals procedissin a la desconvocatòria.

5. Els Ens Confederals que constitueixen la CGT, Confederacions Territorials, Locals i Sectorials, en els seus àmbits d’autonomia, adoptaran les decisions oportunes sobre el nivell de confluència a que volen arribar a amb altres organitzacions sindicals i socials per a organitzar i desenvolupar els actes públics, mobilitzacions, manifestacions, assemblees, piquets, accions… tant en el període de preparació i planificació de la vaga com el propi dia de la vaga.

6. Pel que fa al pla de treball propi preparatori per a la Vaga General, CGT convocarà actes i mobilitzacions descentralitzades per Territorials i Locals entorn dels dies 8 al 11 de setembre a fi de que tots aquests actes i mobilitzacions estiguin coordinats i coincideixin en les dates per a tot l’estat espanyol.

7. Igualment, es portaran a terme el màxim d’assemblees de delegats i delegades i militància per Territorials, Locals… que permetin fer arribar a tota l’afiliació el discurs de CGT i que tota l’afiliació es converteixi en agent actiu que treballi per a l’èxit de la convocatòria de la Vaga General.

8. Per a CGT, el dia 29 de setembre no és la fi de res sinó el punt de partida de la lluita sindical i social continuada en el temps fins a derogar les lleis antisocials que el capital i el govern estan aplicant contra els treballadors i treballadores.

Jacinto Ceacero, Secretari General CGT

www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article4166

dijous, 22 de juliol del 2010

Ajudes 2010

Aquí tenéis como han quedado los importes de las ayudes tras el recorte salarial del 5%

dilluns, 19 de juliol del 2010

Jornada Reinvindicativa-Cultural


Os convocamos a que participéis en el Acto en contra de los recortes sociales y laborales que organizamos el miércoles 21 de julio en donde se hará la presentación publica de la Asamblea de Trabajadores de Barcelona y posteriormente realizaremos unos actos culturales
salud!!!
CGT Parcs i Jardins


El passat dia 29 de juny impulsada pels companys/es de TMB es va celebrar una Assemblea General de Treballadors/es de Barcelona per a buscar punts en comú que ens permetin posar en pràctica, a nivell de Barcelona, mesures de resistència contra els atacs de la banca i la patronal que estem sofrint la classe treballadora


En l'Assemblea es var ACORDAR:


- Dirigim als treballadors, desocupats, estudiants, pensionistes, etc... per a dir-los que no ens hem de resignar a perdre els nostres drets sense més, que el camí és la lluita.


- Animar la constitució de comitès/assemblees de centres de treball, barris i poblacions per a treballar de manera unitària contra les mesures que ens volen imposar


- Convocar una segona ASSEMBLEA DE BARCELONA per al 15 de setembre on s'aprovarà, a nivell de Barcelona (província) un pla de lluita i mobilització.


El dia 5 de juliol en la Plenària de S. S. del Sindicat d’Administració Pública de Barcelona acordem adherir-nos i participar en l'Assemblea General de Treballadors/as de Barcelona. Per això us convoquem a una Jornada Reivindicativa-Cultural el dimecres 21 de juliol on el company de CGT-autobusos Saturnino Mercader presentarà l'Assemblea General de Treballadors/as de Barcelona "Aixequem uneixi alternativa contra els retallades socials i laboral" i posteriorment diversos companys/es del sindicat participaran en un recital poètic i en un espectacle de dansa


Jornada Reinvindicativa-Cultural


Dimecres 21 de juliol en els locals de la F.L. de Barcelona Via Laietana 18, 9 planta


18 a 19 hores - Presentació de l’Assemblea de Treballadors/és de Barcelona a càrrec de Saturnino Mercader


19 a 20'30 hores - Recital poètic i ball de la dansa del ventre amenitzat amb la degustació “te moruno” i pastes dolces


Contra les retallades socials i laborals

¡¡ Vaga General !!


SAPB-CGT

SINDICAT D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE BARCELONA

dissabte, 17 de juliol del 2010

Pobre Barcelona

Inma Mayol, la concejal de l'Ajuntament y presidenta de Parcs i Jardins de Barcelona, en su sectarismo e ignorancia, que comparte con el resto de su partido político, está produciendo un daño incalculable al patrimonio y paisaje de Barcelona, así como a la calidad de vida de sus ciudadanos.
Y personalizo esta carta en la Sra. Mayol, pues no puedo imaginar que la principal responsable del arbolado no sepa lo que está ocurriendo en no pocas calles de la Ciudad. En su obsesión ideológica se están substituyendo plátanos y otras especies de nuestras latitudes, árboles de gran tamaño, frondosos, que proporcionan sombra y frescor en verano, por árboles tropicales, más pequeños, de crecimiento lento y escasa sombra como las magnolias y los braquiquíton australianos (véase el caso de las partes altas de las calles Balmes, República Argentina y/o Ganduxer). Tema aparte sería el genocidio arbóreo que se ha perpetrado en la remodelación de la Avenida del General Mitre entre las calles Mandri y Vía Augusta, donde han desaparecido plátanos y pinos de 30 y 40 años, y tamaños y sombra excepcionales.Se conoce que a esta señora no le gustaba Barcelona, a mí sí, y con el cargo que obtuvo con un escaso 5% del censo electoral la está cambiando para pena de barceloneses más antiguos que ella.


Carta publicada en el diario LA Vanguardia

divendres, 16 de juliol del 2010

La CGT convoca Vaga General el 29 de setembre de 2010


VAGA GENERAL 29 DE SETEMBRE, TOTES I TOTS AL CARRER!

Contra l’atur, la precarietat i l’exclusió social. Contra la reforma laboral. Contra la retallada de drets socials, laborals, mediambientals. Contra el pla d’ajustament per a reduir el dèficit públic. Per un nou model social i productiu no capitalista. Per la llibertat, la igualtat, l’autogestió i la justícia social.

La Confederació General del Treball (CGT) convoca Vaga General el 29 de setembre de 2010 per defensar les llibertats i drets laborals, socials, econòmics, i mediambientals de tots els treballadors i treballadores i de totes les classes populars, davant les agressions i retallades que estem sofrint per les polítiques antisocials del govern que només responen als interessos de la banca, a l’especulació financera i immobiliària, als mercats, al capital, a la patronal, a la Unió Europea, al Fons Monetari Internacional, a les institucionals polítiques internacionals.

Vaga General contra la nova reforma laboral, el pla d’ajust per reduir el dèficit, la propera reforma del sistema de pensions… perquè la crisi econòmica la paguin els que l’han provocat, és a dir, els rics, els banquers i els polítics.

Vaga General contra el sistema capitalista que únicament pensa a obtenir beneficis passant per sobre de la qualitat de vida de les persones i de la pròpia continuïtat de la vida al planeta. Els empresaris financers, del maó, de l’energia, de les telecomunicacions, de la indústria, dels aliments… s’han enriquit extraordinàriament, ens han "obligat" a endeutar-nos, hipotecar-nos, consumir sense límits i avui, ni tenim casa, ni feina ni futur.

CGT fa una crida generalitzada a tota la classe treballadora, del sector públic i del sector privat, a les persones aturades, joves, pensionistes, homes i dones, autòctones o migrants, a les persones excloses, precàries, desnonades, a les classes populars, als moviments socials, a les organitzacions veïnals, estudiantils, culturals… a tota la societat en el seu conjunt per participar en la Vaga General del 29 de setembre.

Per a CGT aquell dia és només l’inici d’un procés de mobilització laboral i social continuada fins a establir les bases d’un nou model de societat, un nou model productiu basat en la satisfacció de les necessitats de les persones, en la solidaritat, en la igualtat, en la llibertat, en la justícia social, un nou model que contempli l’harmonia de la nostra vida amb el planeta, que no busqui l’explotació de les persones i dels recursos naturals, un model plantejat amb una dimensió global, internacionalista, que inclogui a tota la humanitat, a tots els treballadors i treballadores del món.

RAONS PER ANAR A LA VAGA GENERAL el 29 de setembre

Contra l’atur:

- 5 milions de treballadors i treballadores estem a l’atur i les persones joves suportem taxes d’atur del 40%. Des de 2008, més de 2,5 milions de persones hem perdut la feina.

- 1,2 milions de persones aturades no percebem cap prestació i prop de 554.000 malvivim amb 426€.

- Més de 4 milions de persones treballadores tenim contractes temporals.

- 11 milions de treballadores i treballadors, dels 18,7 milions d’ocupats, tenim rendes anuals inferiors a 9.000 €.

- Amb les mesures del pla d’ajust del govern, 2,6 milions de treballadors públics en totes les Administracions, sofreixen una reducció dels seus salaris en una mitjana del 5% i no es cobreixen les vacants necessàries per tenir uns serveis públics de qualitat.

- Les rendes salarials van caure el triple que les empresarials en el 2009.

- Els 7 grans Bancs i Caixes van obtenir 17.000 Millones de Euros de beneficis nets en el 2009 i les retribucions dels consellers i directius de les grans empreses van créixer el 19,1%.

Contra la reforma Laboral:

- La Nova Reforma Laboral aprovada pel govern suposa que els empresaris ens puguin acomiadar lliurement i impunement sense causa o causa falsa i la "justícia" i les "lleis" els avalen.

- Amb el "Decretazo" de la Reforma Laboral de Juny de 2010 l’acomiadament serà més lliure i més barat. Tots els treballadors i treballadores, amb independència del contracte que tinguem, podem ser acomiadats encara més fàcilment i les indemnitzacions es queden en 20 dies, dels quals 8 dies seran pagats amb diners públics.

- El "Decretazo" de la Reforma Laboral nega a treballadors i treballadores el dret fonamental a la tutela judicial, és a dir, a una mínima justícia social i vulnera el dret fonamental a la negociació col·lectiva en permetre que l’empresari, a la seva voluntat, pot deixar de complir els acords salarials, els acords sobre jornada, torns, mobilitat funcional i geogràfica.

Pel dret a una pensió digna:

- Amb les mesures del pla d’ajust per reduir el dèficit, se li congela la pensió per a 2011 a més de 6 Milions de pensionistes.

- El 68% dels 8,2 milions de pensionistes té una pensió anual que no arriba al salari mínim interprofessional.

- No està garantit el dret a la prestació per jubilació i volen que ens endeutem amb fons privats de pensions. Pretenen que ens jubilem als 67 anys i reduir encara més la quantitat a percebre augmentant el període de còmput, mentre continuen augmentant els beneficis dels empresaris i les pensions multimilionàries de directius, executius i consellers.

PROPOSTES de la CGT

El que volem aconseguir amb la Vaga General és derogar el “decretazo” de la reforma laboral, el pla d’ajust i la reforma del sistema de pensions.

Repartir el treball:

- Recuperar l’ocupació, treballar tothom, reduir la jornada laboral, reduir l’edat de jubilació.

- Impedir els EROs, els acomiadaments, els acomiadaments.

improcedents, les contrates, subcontrates, ETTs, les hores extraordinàries, els preufets, el dúmping.

- Defensar els drets socials i serveis públics gratuïts, rebutjar les privatitzacions.

- Eliminar els contractes temporals i precaris. Consolidar l’ocupació fixa.

Repartir la riquesa:

- Garantir les prestacions socials i salarials a totes les aturades i aturats.
- Garantiar el dret a un salari mínim i a una pensió suficient per a tots i totes, i mai per sota dels 1.200 €.

- Distribuir els recursos i la riquesa solidàriament.

- Major pressió fiscal als rics, empresaris, directius, executius, polítics, jutges, càrrecs públics, banquers, perquè contribueixin amb impostos progressius, perquè pagui més qui més té.

Nou model social i productiu:

- El model econòmic i social capitalista està basat en el productivisme, el creixement, el desenvolupisme, el consumisme i, per tant, en la injustícia, la irracionalitat i l’atemptat contra la vida del planeta.

- Per un nou model social solidari i sostenible no basat en el creixement per viure millor.

- Un nou model de producció, de distribució i de consum creant ocupacions on es troba el verdader valor: en l’educació, en escoles bressol, en escoles infantils, en el camp, en el benestar social, en les cures, en les tecnologies no agressives ni contaminants, en xarxes de transport públic sostenibles.

VAGA GENERAL el 29 de setembre de 2010

- Contra l’atur, la precarietat i l’exclusió social

- Contra la reforma laboral

- Contra la retallada de drets socials, laborals, mediambientals

- Contra el pla d’ajust per reduir el dèficit públic

- Per un nou model social i productiu no capitalista

- Per la llibertat, la igualtat, l’autogestió i la justícia social

dimecres, 14 de juliol del 2010

Un exemple de l’explotació laboral dels més febles


Us envio aquest d'article on explico la meva experiència treballant com docent de cursos de jardineria, per a una empresa anomenada sifu

Dins d’aquest saqueig econòmic ( mal anomenat crisi), els menys forts s'emporten sempre la pitjor part. Enfrontats davant el “salvi’s qui pugui”, els sectors populars menys afavorits durant els llunyans bons temps, resten ara ofegats sota el menys teniment del desemparo.
Si en general, les classes treballadores cada cop ho tenen més difícil, aquelles persones amb discapacitats físiques, intel·lectuals o trastorns mentals, estan en circumstàncies pitjor que precàries. En els temps que corren, son les víctimes perfectes de l’explotació laboral neoliberalitzada, que ens rosega com corcó els drets adquirits durant segles de lluita obrera.
Empresaris sense cap principi que no sigui la cobdícia, s’enriqueixen miserablement a costa de trepitjar els drets laborals dels més febles. Hipòcritament disfressats darrera d’alguna fundació de pa sucat amb oli, negocis com els desenvolupats pel “Grupo Sifu” repugnen a qualsevol persona mínimament sensible. Darrera de sous d’almoina per jornades laborals maratonianes, s’amaguen els vehicles d’últim model com ara el Jaguar que condueix el “senyor” director gerent d'una de les empreses del grup Jesús Pardo.
Individus com en Fèlix Millet tenien la dignitat de robar majoritàriament als rics o a les institucions. Aquests que, dins de la legalitat, “estafen” discapacitats són lo més pervers i maquiavèl·lic que coneixem fins ara del erm de la post bombolla immobiliària. Amb promeses de contractes laborals que no es materialitzen mai, fan treballar gratuïtament als alumnes en pràctiques, durant mesos.
Han arribat a minimitzar tant les despeses, com per a fer treballar amb les mans als presumptes futurs jardiners i així s'estalvien part del pressupost per eines. Encara s'estalvien més no proporcionant cap caseta per canviar-se i porder-se aixoplugar quan plovia. La salut mental de les persones amb risc d'exclusió social que s'apuntaren al curs de jardineria no era gaire prioritària. La principal preocupació era augmentar el marge de benefici, quasi a qualsevol preu.
Però aquests directius -devoradors no acostumen a treballar en solitari. Igual que les piranyes i les barracudes, conten sempre amb el suport del banc per atacar les seves víctimes. En el cas del Grupo Sifu conta amb el patrocini i/o suport de:
-La Caixa -Caixa Tarragona ( tu ajudes) -Criteria ( Caixa corp) -Barclays -Cahipsa ( seguros e inversiones ) -Condis -El periodico -Mc donals -Coca cola -Ono -Etc,etc, etc.
Convindria plantejar-se fins a quin punt som còmplices d’aquests abusos al comprar i/o utilitzar els bens i serveis d’aquestes empreses, sense exigir un mínim d’ètica en els seus tripijocs. Encara que la majoria de les empreses mencionades siguin refractàries a les sensibilitats socials, hi ha un cas que encara s'hi pot fer alguna cosa: el Triodos Banc. Aquesta entitat financera que presumeix d'ètica entre els seus clients, presta diners al Grupo SIFU. A més, encara és hora que normalitzi lingüísticament el seu lloc web per a "Cataluña y Baleares", donant un altre mostra del que entenen per ètica bancària, indiferent davant la nostra realitat nacional diferenciada.

Posa el teu granet de sorra en l'engranatge d'hipocresia publicitària explicant


Jardiner explotat





dimarts, 13 de juliol del 2010

Esmorzar reinvindicatiu

La CGT de Parcs i Jardins os convidar a participar en l’Esmorzar reivindicatiu que realitzen el dijous 15 de juliol de 10 a 11 hores del matí, davant la seu del Sector de Medi Ambient (Torrent de l'Olla, 218) amb els companys de l’Ajuntament