dimecres, 27 de gener del 2016

Re-Municipalitzem els nostres serveis!LA MUNICIPALITZACIÓ ÉS POSSIBLE I NECESSÀRIA. NO ÉS TEMPS PER A COVARDS

L’Ajuntament de Barcelona té un greu problema

Després de dècades de reducció quan no de congelació de l’Oferta Pública, té una plantilla de funcionaris de carrera i laborals fixos fortament envellida. La Gerència de Recursos Humans hauria de donar dades precises al respecte, però els que treballem en els serveis municipals (inclosos els que treballem a organismes, consorcis i fins i tot empreses municipals) mirem al voltant i constatem que cadascun dels propers anys les jubilacions seran molt i molt nombroses.

Les entrades de personal nou via Oferta Pública no han estat suficients per cobrir les baixes per jubilació o d’altres raons, ni tant sols en àmbits menys perjudicats com els Bombers o la Guàrdia Urbana.

En aquest context, l’Administració Municipal no ha sabut fer altra cosa que incrementar més i més el volum de la plantilla d’interins i temporals, que estimem que és ara entre el 15% i el 20% de la plantilla total (entre el 22% i el 27% si deixem a banda Bombers i Guàrdia Urbana).

És un misteri per altra banda el nombre de treballadors dels serveis municipals que ho fan des de les plantilles d’empreses externes, nosaltres estimem que la xifra és propera a la del personal interí, al voltant de 2000 treballadors/es. Aquestes empreses donen a l’Ajuntament un servei comparable al que donen les empreses de treball temporal, és a dir, proveeixen personal i els hi paguen la nòmina contra una factura que a més dels costos de contractació inclou el benefici empresarial, els costos de finançament i el 21% d’IVA.

Tot plegat, només per consolidar tot el personal necessari en llocs de treball fixos de la pròpia plantilla, estimem que durant els pròxims 3 anys s’haurien d’aprovar no menys de 5000 places d’Oferta Pública. Sense produir cap increment de la despesa pública total.

Els responsables municipals no fan més que arronsar el cap sota l’ala

Mantenint la inèrcia privatitzadora dels mandats anteriors, els responsables municipals no fan més que repetir-nos el de sempre: els pressupostos generals de l’Estat no ens deixen convocar oferta pública, no podem fer altra cosa que contractar empreses (ara parlen de cooperatives, com si fos diferent), ja mirarem que les empreses contractistes no maltractin els treballadors, etc.

I mentrestant, els serveis municipals ofegant-se per falta de personal en tots els nivells de l’organització. Sense comptar amb les pèrdues de control i d’eficiència econòmica que suposa treballar amb un núvol de contractistes.

Els problemes tenen solucions legals efectives si es volen veure:

Municipalització del personal extern

Per garantir la no interrupció de la prestació dels serveis, el primer pas és acordar la subrogació dels contractes laborals del personal extern que presta els serveis municipals al venciment de cada adjudicació. Es pot fer aplicant l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors, que ordena aplicar la successió d’empresa quan la prestació d’un servei determinat passa d’una empresa (el contractista) a una altra (en aquest cas, l’Ajuntament). L’efecte de l’aplicació d’aquest article és la incorporació a la plantilla municipal com personal laboral indefinit (equivalent a personal interí) del personal de l’empresa contractista dedicat directament a la prestació del servei, tret del personal directiu.
La disposició legal la tenim davant, només s’ha de fer servir.

Aprovació de tota l’Oferta Pública d’Ocupació necessària

Any rere any els responsables municipals d’abans i també els d’ara ens diuen que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat prohibeixen o limiten molt estrictament les places d’Oferta Pública que es poden convocar. El que ignoren, potser perquè ho volen ignorar, és que aquest aspecte de les LGPE és il·legítimament intrusiu en la potestat d’organització i administració dels propis recursos i a més entra en palmària contradicció amb l’article 10.4 de l’EBEP, que ordena que les places estructurals ocupades per personal interí (o personal laboral indefinit) han d’incorporar-se a la primera aprovació d’Oferta Pública d’Ocupació i, segons l’article 70.1 del mateix EBEP, les OPO no han de trigar més de 3 anys en executar-se. L’EBEP és una llei orgànica i només té per sobre la Constitució.
A què esperen doncs per proposar tota l’Oferta Pública que es necessita?

Cal revisar l’orientació de la Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de Recursos Humans
Sota les ordres de la Gerència de Recursos Humans, és la Direcció responsable d’assessorar al govern municipal en matèria de Recursos Humans i d’enllestir de principi a fi tots els processos de selecció, promoció i provisió de personal.

S’està treballant des d’aquesta direcció en interès del bon servei a la ciutadania de Barcelona?
Ho dubtem quan el que es fa és presentar problemes i no presentar solucions a les necessitats reals de l’Administració Municipal.

Ho dubtem quan fins i tot havent Oferta Pública d’Ocupació aprovada i pendent d’execució des de l’any 2009 i anterior no fa més que endarrerir un cop i un altra les planificacions mai complides de convocatòria. Els hi falta personal o pressupost? Que ho demanin, el govern municipal farà una inversió excel·lent proveint el que necessitin.

Però ens temem que en la cadena de comandament que acaba en aquesta direcció encara no han canviat el xip de les polítiques neo-liberals.

QUINS INTERESSOS SERVEIX L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL?

QUÈ ESPERA EL GOVERN MUNICIPAL PER CANVIAR LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS?

MUNICIPALITZACEM ELS SERVEIS PÚBLICS

CONSOLIDEM LES PLANTILLES
NO HI HA EXCUSES !!

CGT Ajuntament de Barcelona

Nota 1.
El 15 de gener el TSJC no només va confirmar el caràcter consolidat dels increments de l’1+1% del 2007, 2008 i següents, va donar un bon clatellot als arguments jurídics que l’Ajuntament ha defensat fins a última hora en aquest tema per ser «contraris a la gramàtica». Al marge de les responsabilitats polítiques ja depurades en les passades eleccions, no procedeix qüestionar la confiança sobre els responsables directius que han animat la posició de l’Ajuntament durant el procés un cop la sentència va ser ferma?

Nota 2.
Teníem ja preparat aquest comunicat quan ha aparegut la notícia al Diari Público. L’Ajuntament de Saragossa té un informe dels seus serveis jurídics que avalen punt per punt el que diem en aquest comunicat, i a més aconsella la municipalització amb l’objectiu d’estalviar recursos a les arques públiques. Que espera el nostre govern municipal?