dilluns, 8 de febrer de 2021

CGT INFORMA/MALES HERBES


SECCIÓ SINDICAL CGT PARCS I JARDINS

Males Herbes/CGTinforma gener 2021


COM BATEGA EL COMITÈ D’EMPRESA?
El passat 12 de novembre vam celebrar eleccions sindicals al nostre Institut.Aquestes s'haurien d'haver portat a terme al mes de juny, però la situació sanitària recomanava deixar-ho per més endavant. Al setembre i veient que  s'apropava una segona onada de COVID i per tal que se celebressin i que els trseballadors tinguessin alguna veu, una manera de dir el que els semblava la gestió de l'anterior Comitè la CGT vam decidir convocar eleccions per mitjans d'octubre. Però els tres sindicats hegemònics (CCOO,USOC i UGT) van fer una nova convocatòria que ens instava al 12 d'octubre per la celebració del procés, tot just després que la plantilla hagués rebut els endarreriments generats per la signatura, a l'esquena de les treballadores, de l'acord de la RLT; amb les butxaques de la majoria de treballadores plenes, podia conformar una “bona estratègia sindical”.

Els resultats van sorprendre molta gent, els sindicats signants de la RLT i l'últim acord de Conveni van rebre una bufetada que hauria de fer que alguns es replantegessin algunes qüestions com per exemple signar acords senseratificació de les treballadores. CCOO va perdre 3 delegades, la UGT va perdre 1 i la USOC va perdre 1, o sigui que entre els tres han perdut 5 representants. La CGT ha incrementat la seva representació en 1 delegada i la Intersindical ha rebut un gran suport aconseguint 4 delegades. Les majories, però es mantenen com sempre CCOO, UGT i USOC encara tenen 11 delegades de les 21 del Comitè i mantenen la possibilitat d'imposar els seus criteris a qualsevol votació o decisió del Comitè. Els tres sindicats mantenen la majoria al Comitè.

El 18 de desembre vam celebrar el Plenari del Comitè per constituir formalment el Comitè d'Empresa i a on s'havia d'escollir una secretaria, una presidència, unes delegades de prevenció i una persona que representés al Comitè com a membre del Consell d'Administració. CCOO no vol la presidència. Tot sent la força sindical amb una major representativitat, ha defugit la seva responsabilitat de proposar una persona per assumir la presidència del Comitè tot dient que van entendre el missatge de la plantilla amb els resultats de les eleccions i que no es veien treballant al costat de la CGT. Amb aquesta sorpresa la resta de forces no han plantejat cap altre candidat per exercir la responsabilitat, aquesta decisió va ser ajornada. No tenim president/ta de Comitè. A hores d'ara encara no hi ha cap proposta per exercir el càrrec. S'ha de dir que la llei ens diu que un Comitè ha de tenir com a mínim els càrrecs de presidència i secretaria i que els pròxims mesos haurem de nomenar una persona per omplir aquesta vacant. Evidentment hi cap la possibilitat que una persona de la CGT sigui proposada per la presidència, però es trobarà defensant propostes d'una majoria del Comitè de CCOO, USOC i UGT.

La CGT, com a segona força sindical, va fer una proposta per la secretaria que va ser aprovada i a partir d'ara el nou secretari de Comitè és el Mariano Peinado. El càrrec de representant del Comitè al Consell d'Administració és rotatiu i a aquesta legislatura li toca a la CGT. La intersindical va mostrar la seva voluntat d'assumir aquest càrrec i la CGT li va oferir compartir el càrrec, però no ho van trobar adient i finalment la nostra secció sindical va proposar al Carlos Bernal Lorente pel Consell d’Administració i va ser aprovat. Els delegats de prevenció escollits van ser un per a cada secció sindical: Fani Portolés per la CGT, Daniel Agras per CCOO, Carles Castellanos per la Intersindical, Marc Martínez per la USOC i David Muñoz per la UGT.

Per altra banda ja hem començat a treballar en un Reglament de Comitè que reguli el seu propi funcionament i a on s'establiran les funcions de cada un dels càrrecs del Comitè, les maneres de convocar assemblees, quins acords han de passar per l'aprovació de l'assemblea, com s’han de fer aquestes votacions i d'altres qüestions.


INSPECCIÓ DE TREBALL RESOL QUE 15
MINUTS ENTRE TORNS NO ÉS EFICAÇ

Doncs bé, LA INSPECCIÓ DE TREBALL ENS HA DONAT LA RAÓ, i també entén que aquesta mesura adoptada per la direcció per tal de garantir el distanciament social no és efectiva, i insta a l’empresa a adoptar mesures eficients pel que fa als torns d'entrada i sortida. Al maig del 2020 la direcció de Parcs i Jardins va arribar a un acord amb la majoria de l'antic Comitè (excepte CGT) per regular els horaris d'entrada i sortida del lloc de treball per al personal que fa servir els vestuaris. Aquesta mesura va afectar bàsicament al personal d'oficis i va determinar dos torns d'entrada i dos de sortida a cada vestuari, amb una hora de diferència entre cada torn (entrades a les 7h i a les 8h i les sortides a les 14h i a les 15h). Aquesta mesura tenia la finalitat de garantir el distanciament social entre el personal i evitar la coincidència de la totalitat del personal als vestuaris.

Tot i que la CGT estava d'acord amb la mesura per garantir la seguretat de la plantilla, no vam estar d'acord que el personal afectat no cobrés la diferència horària que marca el conveni. Entenem que les mesures preses pel covid no poden afectar els drets de lespersones treballadores, com no han afectat a cap col·lectiu més de l’Institut, tret del d’oficis. És a dir, que paradoxalment, les treballadores d’oficis que sí que fan el canvi d’horari no el cobren i les treballadores que no fan les 40 hores les segueixen cobrant.


-- MESURES DE SEGURETAT SÍ. PÈRDUA DE DRETS, NO--


A partir de la Mercè de 2020 quan tornem a l’horari de 7 hores i 15 minuts, la direcció de l'empresa vol tornar a negociar l’acord. Aquesta vegada, per part del Comitè, es demana que es pagui el canvi horari tal com diu el conveni, o que no es facin efectius els 15 minuts de més, la Direcció no escolta al Comitè i de forma unilateral, estableix que de forma “voluntària” les treballadores es poden acollir a un nou torn des de les 7:30h a 14:45 hores, aquesta vegada no per vestuaris sinó per brigades, cosa totalment incoherent, ja que això no té en compte la capacitat real dels vestuaris, en haver vestuaris on es canvia més d’una brigada. A més, els 15 minuts són insuficients per mantenir la distància social i es donen cues a fora de vestuaris i barreja de torns. La seguretat i la salut no pot dependre de què voluntàriament la gent s’aculli a un torn per facilitar la distància social.

El fet que tot el personal tècnic i administratiu teletreballi és una mesura completament correcta amb la finalitat de protegir als companys i companyes que sí que poden fer-ho. Entenem que el treball d’oficis és presencial i que no el podem fer des de casa, però d'aquí a desprotegir-nos d’aquesta manera, és totalment intolerable.Si bé la nostra feina és presencial, no pot ser que mentre una part de la plantilla és protegida sense sortir de casa, l’altra sigui exposada al transport públic de dilluns a divendres, no es limiti l’aforament dels vestuaris, es deixa a voluntat de la brigada fer torns sense respectar les mesures de distanciament, no es dóna el temps necessari per desinfectar correctament els vestuaris i les zones comunes i es barreja gent de diferents centres de treball habitualment. I tot això amb unes mascaretes de dubtosa eficàcia. Mentre la mesura eficaç del teletreball és imposada per l’Ajuntament, la barbaritat a oficis ve del mateix Institut de Parcs i Jardins.


-- L’EMPRESA ELUDEIX RESPONSABILITAT SOBRE LA SALUT D’OFICIS--


La CGT creu que no es pot posar en mans de la plantilla d'oficis decisions sobre la seva seguretat, ja que això és responsabilitat de l'empresa, i és aquesta qui ha de fer tot el possible per evitar posar-la en perill adoptant les mesures preventives adequades. Davant d'això, i després de deixar palès a la Direcció que no entenem aquestes mesures, que creiem que no protegeixen a la plantilla, i que a més eren un greuge comparatiu alno aplicar el que està recollit en conveni, la CGT va interposar una denúncia davant la Inspecció de Treball.

Doncs bé, LA INSPECCIÓ DE TREBALL ENS HA DONAT LA RAÓ, i també entén que aquesta mesura adoptada per la direcció per tal de garantir el distanciament social no és efectiva, i insta a l’empresa a adoptar mesures eficients pel que fa als torns d'entrada i sortida. La resposta de la direcció ha sigut formular al·legacions mitjançant un recurs aaquesta sentència, i no parlar amb el Comitè o les delegades de prevenció per trobar solucions a aquesta manca de seguretat.

PROPOSTA CGT: Davant tot això exposat, la Secció de la CGT demana REPRENDRE ELS TORNS AMB UNA HORA DE DIFERÈNCIA, el COBRAMENT CANVI D'HORARI tal com diu el conveni, la valoració de les mascaretes, ja que des del confinament han aparegut mascaretes molt millors que les que ens proporcionen i molt més eficients, creació d’una comissió periòdica amb l’empresa i totes les seccions sindicals per tal de valorar les mesures implementades i preparar les mesures de protecció extraordinàries davant  de nous decrets o de les possibles futures onades.