dimarts, 25 de maig de 2021

DIFERÈNCIA DE CÀRRECDIFERÈNCIA DE CÀRREC


A finals de gener, va córrer per casetes i centres de treball que la diferència de càrrec

de jardiner/a a encarregat/da no es pagaria fins que no es fes d'encarregat/da cinc

dies seguits. Aquesta directriu va ser difosa per la Direcció de Conservació a través

d'alguns RT. Finalment, i després de les nostres queixes al respecte, Recursos Humans

va treure un comunicat al correu corporatiu, on s'informava dels factors que s'havien

valorat a la RLT per decidir quina quantitat econòmica li corresponia al complement del

lloc de treball d'oficialia del verd i a on es comunicava que la diferència de càrrec de

jardiner/a a encarregat/da continuaria pagant-se com s'havia fet fins aquell moment.


Volem recordar a tot el personal, que LA DIFERÈNCIA DE CÀRREC S’HA DE

PAGAR. Així està acordat a l'Estatut dels Treballadors i a la RLT. I es realitza de

forma voluntària.


Ara, setmanes després de sortir el comunicat, encara trobem caps d'àrea informant

alguns jardiners/res i encarregats/des que la diferència de càrrec de jardiner a

encarregat no es pagarà quan el jardiner/a faci d'encarregat/da menys de dues hores.

Ja ens hem trobat algun cas en què l'encarregat/da, havent estat informat, erròniament i

deliberadament, pel cap d'àrea, no ha apuntat la prima a les treballadores/s per haver

fet de responsable poques hores.


Els jardiners/res i personal d'altres categories que us hàgiu trobat en aquesta

situació, poseu-vos en contacte amb el departament de personal per comunicar-los

el fet i els dies que no us han apuntat o pagat. És important que ho feu per escrit

perquè quedi constància del vostre problema. Poseu-vos amb contacte amb els

delegats/des de la secció per tal de poder solucionar el vostre cas i conèixer

l'abast d'aquesta situació.