dimarts, 13 de desembre del 2022

 

Grup Tècnic. Procés estabilització treball temporal Llei 20/2021

Convocatòria: 2022
Places: 20
Termini de presentació: 2022-12-22


Període d’inscripció: del 3 al 22 de desembre de 2022.

Principals requisits:  

- Estar en possessió del títol acadèmic que es requereix a la descripció de cada un del concursos (Annex 1)

- Disposar del nivell C1 de català.

Més informació: podreu trobar tota la informació a la seu electrònica:

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/oferta-publica-docupacio/grup-tecnic-proces-estabilitzacio-treball-temporal-llei-2021

Per últim, remarcar que de cara a la inscripció només es requereix la presentació de:

1.    Annex II: formulari de sol·licitud.

2.    Annex III: currículum de mèrits, juntament amb la documentació acreditativa dels mèrits. Els mèrits obtinguts a Parcs i Jardins, es comprovaran d’ofici.

3.    Còpia del DNI.

4.    Còpia de la titulació acadèmica.

5.    Certificat C1 de català o superior (si no es disposa es pot fer la prova de nivell).