dimecres, 20 de setembre del 2017

OPO 2016 Des de DINS
Aquesta ha sigut una convocatòria llargament esperada, ja que fa 8 anys que no s'havien convocat unes oposicions. Tot i les poques places oferides s'han presentat 799 persones, vindria ser 33 persones per plaça!
El 3 de juny va ser la primera prova, la teòrica. De 799 convocats només se'n van presentar 464. ( molaria afegir el % de torn d'integració i 131 dones i 333 homes) ha hagut un 62% de participació en el torn general i un 90% del torn d'integració
La baixa participació del torn general podria haver estat deguda a diversos factors i la combinació d'aquests; l'extens temari que incloïa 20 temes, així com que caigués en pont.

Primera prova de coneixements
La prova era de contestar un test de 72 preguntes de veritat o fals amb 4 possibles respostes, cada resposta incorrecta restava el 25% d'una correcta.
Dels 450 presentats en van passar 264. La principal crítica va ser el gran nombre de preguntes referides a altres competències que no eren jardineria
Es van classificar de la següent manera
18 relacionades amb l'organització territorial de l'ajuntament l'estat i la comunitat autònoma, convenis de PiJ i/o pla d'igualtat.
9 sobre ubicació i estils de jardí
8 arbrat
7 manipulació i reconeixement d'eines
4 identificació de plantes
5 fitopatologia
6 biodiversitat 4 grups de flor
6 implentació i manteniment de gespa
4 nomenclatura
4 reproducció vegetativa
10 vairies/altres

Segona
No la van superar 2 persones com que no es van presentar a la prova tot i que havien passat la teòrica.

Tercera prova Castellà
no va haver-hi cap aspirant

Quarta prova La pràctica.

El dissabte 17 de juny tots els aspirants que havíem passat la primera prova vam ser citats al Viver de 3 pins a Montjuïc.
En grups de 24 vam anar passant per les diferents proves, consistint a fer treballs relacionats amb la jardineria durant 2 minuts aproximadament, on més que el volum de treball fet l'interval de temps es va avaluar, la tècnica i l'elecció de l'eina adient per fer el treball.

Primera prova pràctica escatar.
Es de treure herbes, un tros de terreny poc definit

Segona prova pràctica va ser palejar d'un munt de sauló a un altre.
Exercici consistent en passar el sauló d'un munt a un altre que hi havia al davant

Tercera prova pràctica cavar,
Aquí va haver-hi algun problema els arpiots, que era l'eina correcta per tal de fer la cavada van trencar-se. La duresa del terreny era excessiva. En el meu cas se'm va sortir l'arpiot del mànec i l'examinadora em va dir que continues amb el xapo, no li feia ni pessigolles a terra...

Quarta prova pràctica traslladar terra vegetal amb un carretó d'un munt a un altre.
Amb una pala s'havia d'omplir un carretó amb terra vegetal.

En resum van ser unes proves ben organitzades en general, van repartir aigua als que fèiem la prova, hi havia llocs amb ombra on esperar entre exercici i exercici. Van ser explicats amb antelació i molt correctament. L'excepció va ser la prova de cavar que és un exercici que a parc i jardins se sol fer de manera mecànica, el terreny estava massa dur i les eines bastant usades després de passar per molts participants es van trencar.
La qualificació de les proves es feia mitjançant la puntuació d'uns ítems que tots junts havien de sumar 4,5 punts per prova.
Aclarir que no tots els ítems que es tenien en compte, puntuaven igual, així doncs per exemple donaven més puntuació a escollir l'eina adient que a doblegar els genolls o donar un cop sec amb la pala.
Des d'una part dels aspirants ens va semblar que no estava clar que es puntuava que era una mica subjectiva.
No s'entén tampoc que les dones proporcionalment va ser les pitjor puntuades; tots els que van treure la puntuació més gran van ser homes. Entre les puntuacions més baixes les dones van ser proporcionalment més que els homes.
Això ja ho tractarem a un altre article.

1 comentari:

jordi balagué ha dit...

Bon dia, aquest comentari no ve al cas de l'aricle de la oferta pública, però en aquest blog no veig cap altre forma de comunicar-me amb tots vosaltres, tampoc sé veure els telefons de les delegades de CGT.
Aquest comentari és per seber la vostra opinió i posicionament, de la secció sindical de CGT de parcs i jardins, respecte a tot el que està passant, no sé si doneu suport a les institucions catalanes en el conflicte amb l'estat espanyol, no sé si teniu el desig de viure en un país amb llibertat d'expresió, llibertat de reunió i fins i tot llibertat d'acció, i cada cop dubto més del vostre compromís amb la veu dels pobles i amb el dret de decidir.
Tampoc sé si a nivell de comitè heu intentat convocar una assemblea de treballadors i treballadores per tal de donar un posicionament a favor de la democràcia, la llibertat i el dret a decidir.
jordi balagué