dimecres, 10 d’octubre de 2012

Convocatòria Consell d'Administració de Parcs i Jardins

El Consell d’Administració de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, es reunirà el dimarts 16 d’octubre de 2012, a les 16.30 hores, a la Sala del Mig de Lluís Companys, Pl. Sant Miquel, Edifici Novíssim, 2a planta. (entre els temes a acordar "EL CANVI D'ESTATUTS")


CONSELL D’ADMINISTRACIÓ PARCS I JARDINS DE BARCELONA, I.M.

ORDRE DEL DIA

SESSIÓ ORDINÀRIA

16 d’octubre de 2012
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.

A) PART INFORMATIVA.

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia de cessament i nomenaments de membres del Consell d’Administració.

3. Informe de Presidència.
a) Modificació d’Estatuts.

4. Informe de Gerència.
a) Evolució general de l’Institut.
b) Previsió de tancament de l’exercici 2012 i pressupost 2013.

B) PART DECISÒRIA.

5. APROVAR la proposta d’estat de previsió d’ingressos i despeses de Parcs i Jardins de Barcelona, I.M., per a l’exercici de 2013, que figura en el document annex que s’aprova; i ELEVAR-LOS al Plenari del Consell Municipal per a la seva aprovació, de conformitat amb els articles 10.1.f) i 28.2.a) dels Estatuts de l’Institut.

C) PRECS I PREGUNTES.

6. Precs i preguntes

PD.:  Si voleu ampliar informació:   malesherbes.cgt@gmail.com