dimarts, 20 d’octubre de 2015

POSICIONAMENT DEL COMITÈ SOBRE ELS PRESSUPOSTOS PER A L'ANY 2016 PARCS I JARDINSPOSICIONAMENT DE LA REPRESENTACIÓ DE LA PLANTILLA ENVERS ELS PUNTS 4 I 6 DE LA PART DECISÒRIA DE L’ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA I ORDINÀRIA DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA, I.M. DE 22 D’OCTUBRE DE 2015

Punt 4) APROVAR la proposta d’estat de previsió d’ingressos i despeses de Parcs i Jardins de Barcelona, I.M. per a l’exercici de 2016. 

Des de la representació de la plantilla de Parcs i Jardins fem arribar al Consell d’Administració el nostre rebuig a la proposta de pressupostos per a l’any 2016, presentats al Consell d’Administració del dia 22 d’octubre de 2015.
Aquest vot contrari ve motivat perquè els pressupostos presentats pel nou equip de govern de Barcelona en Comú no contemplen la intencionalitat ni la dotació econòmica necessària per a atendre el que es disposa tant en els Estatuts de l’Institut, com en el Conveni Col·lectiu vigent, normes bàsiques per les quals es regeix l’Institut Municipal de Parcs i Jardins. Amb els pressupostos presentats no es podrà donar compliment, entre d’altres, als articles següents:
Funcions de l’Institut
Article 3.1 dels Estatuts de l’Institut: “Correspon a lInstitut la realització de les següents funcions: a) La conservació i millora dels parcs, jardins, així com dels terrenys forestals que li siguin expressament adscrits, tots ells de titularitat municipal, en tota lextensió del seu contingut, tant vegetal com dinfraestructures relatives al verd, així com el mobiliari urbà i jocs infantils que es trobin en els referits indrets. b) La conservació i millora de larbrat viari, jardineres i espais verds de la via pública, així com el manteniment de les seves instal·lacions i infraestructures. c) La creació de nous espais enjardinats. d) La coordinació de la gestió integral del litoral de Barcelona. e) La producció de plantes als vivers municipals. Etcètera.”
Article 3.2 : “Linstitut es dotarà dels mitjans humans, tècnics, materials i econòmics adients per a prestar aquests serveis”.
La inexistència de partides econòmiques per a noves contractacions de personal, i les quantitats irrisòries contemplades en el capítol d’inversions, necessàries per a l’adquisició i reposició dels vehicles i maquinària obsolets, fa palesa l’orientació dels nous pressupostos. Continuen aplicant la mateixa línia de l’anterior govern de CiU, una clara aposta pel deteriorament intencionat del Servei  i la privatització de les seves competències.
Plantilla Article 28 de l’actual Conveni Col·lectiu: “La plantilla de l’Institut no es reduirà i serà incrementada amb el personal necessari per a l’execució directa dels treballs de conservació i manteniment dels parcs i jardins urbans, que en tot cas s’atendrà amb personal propi i generalment fix...
  
Malgrat el que disposa el Conveni Col·lectiu, durant els darrers quatre anys de l’anterior mandat municipal la plantilla de Parcs i Jardins es va veure minvada en més de 100 persones, tot i que els informes justificatius de les externalitzacions reconeixen que el personal que hi ha actualment a l’Institut no és el suficient per atendre les tasques assignades per l’Ajuntament.
 Els pressupostos proposats per a l’exercici del 2016 de l’Institut no contemplen cap Oferta Pública d’Ocupació que corregeixi el dèficit de plantilla, al contrari, hi contemplen una reducció de plantilla de 34 persones més respecte a l’any anterior, fruit de la previsió de l’amortització dels llocs de treball del personal que causarà baixa durant l’any (jubilacions totals y baixes naturals).
El que sí que contemplen els pressupostos per al 2016, tal com feia el govern municipal de CiU, és continuar compensant la manca de plantilla amb l’externalització del manteniment de jardineria i treballs auxiliars a empreses privades, preferentment a “suposats” Centres Especials de Treball, empreses que ocupen a persones amb discapacitats, on per el mateix treball que a Parcs i Jardins hi perceben sous molt inferiors. Parcs i Jardins renuncia una vegada més a apostar per una vertadera integració d’aquest col·lectiu dins de la seva estructura.  
Ascensos Article 29 de l’actual Conveni Col·lectiu: “Els ascensos seran per concurs/oposició, oberts a tot el personal de la plantilla i d’acord amb les directrius de la Direcció, sentida la Comissió de Seguiment. Les places motiu del concurs es faran públiques durant el primer trimestre de l’any...”
Durant l’anterior mandat no es van convocar les places de les categories vacants, sinó que es van cobrir de forma arbitrària, compensant-se econòmicament amb “diferències de càrrec”, sense un procés basat en els principis d’igualtat, mèrit i capacitat que són obligatoris en l’administració  pública. Aquest sistema segueix sent l’emprat per la nova direcció de l’Institut, tal com queda recollit a la proposta de pressupostos presentada per Barcelona en Comú.
Per tot això, aquest Comitè d’Empresa i les seccions sindicals que el componen, en representació de la plantilla, emetem el nostre vot contrari a l’aprovació d’aquests pressupostos. Sol·licitem la seva retirada i l’elaboració d’un nou pressupost que contempli l’aplicació del nostre Conveni Col·lectiu i dels Estatuts de l’Institut. Una aposta pel manteniment integral del verd públic de la ciutat de Barcelona amb personal propi.
Aquesta petició la fem extensiva a tots els grups municipals. La representació de la plantilla considera que qualsevol altre posicionament suposaria donar continuïtat a les polítiques de desmantellament de Parcs i Jardins.

Punt 6) APROVAR Modificació de l’estructura organitzativa de l’Institut.
La representació de la plantilla de Parcs i Jardins manifesta el seu vot contrari. Considerem que s’aposta per un nou augment del nombre de càrrecs de direcció i consolida a l’actual director de RH.
  

Punt 9) Precs i preguntes

Pregunta 1
El proper mes de març 2016 finalitza la contractació del servei de conservació de la jardineria del Parc de les Rieres d'Horta, Avda de l'Estatut, plaça Botticelli i plaça de l'Estatut de Catalunya i zones d'influència, atorgada a URBACET S.L. la qual ha subcontractat la major part del manteniment a URBASER. S.A.
Un cop finalitzat la contractació d’aquest servei esteu d'acord en retornar al model de gestió i execució directa, amb personal propi, el manteniment d'aquesta zona?

Pregunta 2
Donat que l'Institut aposta per fer la formació dual acollint a personal en pràctiques de jardineria, esteu disposats a dignificar el salari abonant la diferència salarial fins al mínim establert en el Conveni Col·lectiu de Parcs i Jardins (Peó) ?
 
AL TRES CONSIDERACIONS
Els representants de la plantilla volem manifestar la nostra decepció davant les intencions recollides en la proposta de pressupostos pel 2016, avalada per Barcelona en comú, davant aquest Consell d’Administració constituent. Una decepció encara més gran quan no trobem cap proposta que indiqui la posada en marxa dels compromisos adquirits per Barcelona en Comú amb la plantilla de Parcs durant la campanya electoral.  Aquests compromisos  contemplaven la participació de les organitzacions veïnals en el Consell d’Administració, que totes les empreses que treballin per aquest ajuntament siguin un "referent" en drets laborals, la promoció de l’increment de la superfície verda, el retorn al model de gestió i execució directa, una política d’ocupació de l’espai públic més sostenible i la convocatòria d’una OPO per contractar el personal fixe necessari per dur a terme les tasques encomanades a l’Institut. Tampoc trobem en la documentació aportada el compromís d’acabar amb la utilització del “glifosato” en la ciutat de Barcelona. Els hi annexem l’escrit de compromisos que Barcelona en Comú va adreçar a la plantilla de Parcs en el seu moment.
 Per la nostra part, tinguin la seguretat que la plantilla de Parcs i Jardins continuarà lluitant per donar un manteniment de qualitat del verd públic a la ciutat de Barcelona. Mai estarem d’acord en que les zones verdes públiques es facin servir com a espais per fer negocis. El nostre compromís no forma part de cap campanya passatgera, no és un eslògan, és una necessitat. Ja ho hem dit anteriorment, aquests pressupostos són una gran decepció.
                                                                                                      Barcelona, 20 d’octubre de 2015