dijous, 22 d’octubre de 2015

Resum Sessió Consell Administració Parcs i Jardins.Sessió Consell Administració Parcs i Jardins.

Avui dia 22/10/2015 s’ha celebrat la 1ª sessió del Consell d’Administració de Parcs i Jardins , per tal de constituir el consell com a tal, donar comptes dels diferents decrets i votar les diferents propostes de l’ordre del dia.
La sessió ha estat dividida en tres blocs:
1) CONSTITUCIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ de conformitat amb la designació efectuada pel decret d’Alcaldia de data 7 de setembre de 2015
2) PART INFORMATIVA
Despatx d’ofici:
Donar compta del decret de 15 de juny de 2015, de delegació de funcions de la Presidència del Institut
Donar compte del decret de 8  de juliol de 2015, de designació puntual de Secretària del CA.
Donar compte del decret de 13 d’octubre de 2015, de delegació de funcions de la Presidència en la Gerència de l’institut.
A LES DUES PRIMERES PARTS NO HI HA HAGUT CAP MENA D’INTERVENCIÓ, per part dels membres del CA, a part, de l’exposició de la pròpia Presidenta Janet Sanz, que ha apostat en grans trets, per treballar en un model de gestió més integrador , intenció d’aturar les externalitzacions, gradualment i arribar a disposar d’ una plantilla amb personal propi, tornant així a la ciutat un model de jardineria amb un servei de qualitat i gran professionalitat.
Ha fet referencia que ara per ara al govern de Bcnencomú, els hi és pràcticament impossible dur a terme aquest model, degut a les polítiques imposades des del govern central.
Després el Sr. Jordi Ribas ha exposat tot un seguit de dades patrimonials, gràfiques  de disminució i envelliment de la plantilla i el progressiu augment de zones verdes durant els darrers 50 anys., així com els serveis que Parcs i Jardins dóna a la ciutat com podrien ser la poda, manteniment d’arres de jocs infantils, platges…
També s’han mostrat gràfiques dels percentatges de les externalitzacions del serveis que oferim i una breu explicació del PLA DE BIODIVERSITAT, que en grans trets és la nova línia que vol seguir Parcs i Jardins com a nou model de jardineria per a la ciutat de Barcelona.
S’adjunta document en format PDF, lliurat en mà al CA.

3) PART DECISÒRIA
Abans de començar la Presidenta del Consell la Il·lma. Janet Sanz, ha parlat que es tractaven d’uns pressupostos continuistes amb un augment de les externalitzacions i una disminució de la plantilla. Ha mostrat el seu desacord en aquests pressupostos i ha deixat entreveure la bona voluntat de treball per a que en un futur pròxim, aquesta tendència canviï i es pugui a tornar a re municipalitzar, en gran part tots els serveis de l’Ajuntament, fins ara, externalitzats, mencionant concretament al serveis que des de Parcs i Jardins es duen a terme.
4) APROVAR la proposta d’estat de previsió d’ingressos i despeses de Parcs i Jardins per a l’exercici 2016 i ELEVAR-LOS al Plenari del Consell Municipal per a la seva aprovació....
Les intervencions en aquest punt han estat les següents:
CUP i Comitè d’empresa,
Primerament la representant de la CUP, ha fet menció, a la delegació per part de la membre representat del Comitè d’Empresa, Sra. Silvia Fitó, que s’ha absentat de la sessió per motius de força major.
Ha fet menció en la coincidència de la posició del vot, per les dues parts, amb l’aportació d’explicació del posicionament del Comitè, d’una explicació detallada, en format de document imprès i degudament registrat i que s’ha enviat a tots els membres del consell amb antelació a la celebració del Consell.
Posicionament en contra de l’aprovació d’aquests pressupostos per tractar-se d’un pressupost de natura continuista i amb un augment de les externalitzacions en un 11.7%.
Així com l’incompliment del conveni col·lectiu i dels estatuts de PiJ, pel que fa a la plantilla article 28, amb una disminució en 34 persones corresponent a un 4.4% de la plantilla fixa i un 3,3% del total.
La intervenció  del representant del PP, ha manifestat la seva abstenció, defensant la naturalesa continuista dels pressupostos, i recolzant-se en el criteri que l’externalització dels serveis no és de cap manera negativa, ens al contrari, ha estalviat diners a les arques de l’Ajuntament.
 Si aposta, però, per un major control en la supervisió en el procediment de les contractes i de realitzar un seguiment a les empreses contractades.
El representant del PSC també ha manifestat el seu vot en contra per tractar-se d’uns pressupostos continuistes.
I per últim el representant d’ERC, ha decidit abstenir-se, manifestant que en un principi anava a votar en contra, però ha canviat el vot, degut a les explicacions convincents, per part de la Presidenta que ha fet menció al seu desacord en els pressupostos presentats.
Recompte Total :       4 abstencions ( ERC; PP; CIU ,C’s)      3 en contra ( PSC; CUP i COMITÈ PiJ)

5)APROVAR la delegació de  Competències del CA en el Gerent de l’Institut.
Cap vot en contra ni cap abstenció.

6) APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE L’INSTITUT.....
Posicionament en contra per part de la CUP i COMITÈ, donat que hi ha un augment de l’estructura directiva
Abstenció per part del PSC, per la mateixa raó i per donar continuïtat al nomenament del actual Director de recursos humans el Sr. Alfred Medina.
Recompte total: 2 en contra  (CUP i COMITÈ) i 1 abstenció (PSC)

7) NOMENAR els nous càrrecs de Director que figuren a l’estructura organitzativa.
Recompte total: 3 Abstencions per part de CUP, COMITÈ, PSC.
La representant de la CUP, però ha manifestat que es posicionava en contra de la continuïtat del Sr. Alfred Medina com a director de RH.
8) NOMENAR la funcionaria de carrera la Sra. Silvia Ruiz de Valdivia, com a Secretaria del Consell d’Administració Accidental, en casos d’absència, malaltia...
Recompte total: cap vot en contra ni cap abstenció.

9)PRECS I PREGUNTES
El representat del PP ha formulat una pregunta sobre:
1) Quina decisió es prendrà, davant de  la propera finalització de la contracta que s’encarrega dels serveis de jardineria i manteniment de les zones verdes del Zoo .
La presidenta ha valorat molt positivament, el servei que PiJ, havia donat tot aquest temps fins a l’adjudicació de l’actual contracta, i ha informat que està estudiant amb l’Institut i el zoo, la manera que aquest servei torni “a casa”, donada la naturalesa de sensibilitat que es requereix al treballar amb éssers vius i que aquesta es veia reflectida  en la professionalitat que PiJ ha demostrat tots els anys que s’ha fet càrrec d’aquest servei.

La representant de la CUP d’ acord amb el Comitè d’empresa, ha formulat les següents preguntes:

2) Un cop finalitzada La contractació del servei de conservació de la jardineria del Parc de les Rieres d’Horta i zones d’influència, esteu d’acord en retornar al model de gestió i execució directa, amb personal propi, el manteniment d’aquesta zona?
La presidenta ha contesta que aquesta seria la seva tendència però que immediatament no podia donar una resposta concreta, i informant que la donarà més endavant.

3)Donat que l’Institut aposta per fer la formació dual acollint a personal en pràctiques de jardineria, esteu disposats a dignificar el salari abonant la diferència salarial fins al mínim establert en el Conveni Col·lectiu de PiJ (Peó)?
La Presidenta ha donat la paraula a la Sra, Lidia Garcia , per que respongués ella, a la pregunta, donat la següent resposta.
Al tractar-se d’un acord firmat amb el Departament d’ensenyament de la Generalitat i que engloba diferents branques d’estudis, ( no només de jardineria) diu que és competència d’aquest Òrgan, la decisió de l’augment econòmic de la Beca, i que en tot cas, aquest augment s’hauria de discutir i fer efectiu als estudiants en pràctiques de totes les branques d’estudis que s’han donat acollida aquest acord, i per tant Pij no pot fer unilateralment.