dissabte, 4 d’agost de 2012

Reunió Gerència RRHH: aplicació destralada PP a l'Ajuntament


INFORMACIÓ JUNTA PERSONAL I COMITÈ D'EMPRESA DE L'AJUNTAMENT

APLICACIÓ RDL20/2012 A L'ENTORN MUNICIPAL

El Passat 25 de juliol el Departament de Personal de l’ajuntament de Barcelona, en reunió amb el  conjunt de representant sindicals de la Junta de Personal i Comitè d’Empresa de l’Ajuntament, ens informa de la intenció d’aplicar el RDL 20/2012 del Govern del PP, decret que suposa continuar perdent capacitat adquisitiva i  un atac directe als drets  laborals i sindicals  dels treballadors i treballadores de la Funció Pública, de banda d’altres guindes que afecten al conjunt de la ciutadania, en proporció inversa al seu estatus social.

Informació del  Gerent de RRHH als sindicats:
El text decretat pel Govern és totalment normatiu i no deixa massa marges d’interpretació i/o negociació. Continua amb les següents concrecions:
PAGA EXTRA NADAL
Queda suprimida a tots els nivells, tan la bàsica com la complementària.
PAGA DE PRODUCTIVITAT (Abril)
El Gerent informa que aquesta paga no es veurà afectada.
PERMISOS
La nova legislació, que abans era de mínims, passa a ser bàsica, per la qual cosa els permisos i llicències queden limitats als que es recullen al article número 8 del RDL, que modifica els articles 48 i 50 de l’EBEP.
Els permisos i llicències que coincideixin amb el contingut que dimana de la Llei Catalana de Conciliació Familiar resten pendent de consulta jurídica de Generalitat, per possible concurrència de competències.
Se suprimeixen els dies suplementàries d’antiguitat que recollia l’EBEP
Aplicació a partir de l’1 de gener de 2013.
VACANCES
S’estableixen 22 dies hàbils de vacances, sense possibilitat d’ampliació: es perd un dia.
Aplicació a partir de l’1 de gener de 2013.
PREMIS D’ANTIGUITAT DE CONVENI
Pendent de determinar nou redactat propi. La nova norma pot impedir el gaudiment de dies laborals com a premi, sense afectar a la part de remuneració complementària o alternativa.
COMPLEMENT ECONÓMIC PER INCAPACITAT TEMPORAL
Per contingència comú:
Les ITL pot tenir un cost pel treballador/a, excepte si hi ha hospitalització o intervenció quirúrgica, per limitacions legals de la possibilitat de complementació de les Administracions. Pendent de revisar al setembre.
Per contingència professional (malaltia professional o accident laboral)
No hi ha cap canvi.
Aplicació a partir del 14 d’octubre de 2012.
JUBILACIÓ PARCIAL
La possibilitat de jubilació parcial pels funcionaris que contemplava l’EBEP queda eliminada. El personal laboral és manté igual.
IRPF
L’impacte dels canvis en relació al concepte pel detriment de la Paga de Nadal es veuran en els últims tres mesos d’aquest any, comportant una reducció del percentatge de retenció.
El Gerent tancà la reunió emplaçant les centrals sindicals a principis de setembre per perfilar tots els aspectes que es poden veure afectats pel RDL 20/2012, susceptibles de negociació i/o participació amb la part social.
També va fer especial èmfasi sobre l’article 16 de la nova normativa i els seus efectes com ARTICLE ESCOMBRE el contingut del qual representa la pràctica eliminació de la capacitat de negociació dels temes laborals, sent una clara garantia, per l’Administració, per protegir-se contra denúncies davant els Jutjats.
“se suspenden y quedan sin efectos los acuerdos, pactos y convenios para el personal del sector público definido en el artículo 22 de la ley 2/12 de PGE suscritos por las Administraciones Públicas y sus organismos que contengan clausulas que se opongan al presente título”.
S’informa que l’Alcalde Trias dispensarà audiència als representants sindicals el proper dia 1 d’agost, a la tarda, en la qual s’instarà en la necessitat de protegir les nostres condicions laborals, dins del marc sanejat de la nostra Corporació i en virtut de les prerrogatives diferencials que la nostra Ciutat té reconegudes legalment.
És compromís ferm de la Junta de Personal i del Comitè d’Empresa continuar reivindicant el manteniment i la reinstauració de tots els drets laborals i econòmics aconseguits al llarg dels anys a l’entorn municipal de l’Ajuntament de Barcelona i que, ara, per motius i causes alienes a la base treballadora i de manera agreujant, respecte a parcel·les i àmbits sacrosants, que semblen intocables, se’ns obliga a pagar als que depenem d’una nòmina totalment fiscalitzada.
La Junta personal i Comitè d’empresa, donem total suport a la MAREA NEGRA que es forma davant els centres de treball TOTS els divendres a l’hora d’esmorzar i encoratgem a que, progressivament no hi hagi cap centre sense ‘esmorzar reivindicatiu’ per continuar rebutjant els atacs continuats dels responsables polítics i financers.
Barcelona, 26 de juliol de 2012

1 comentari:

Anònim ha dit...

Com es possible que haguem de tragar sense poder fer res? Algu te idees per desobeir aquestes putes mesures?