dimecres, 24 de novembre del 2010

Lluita als plans d’ocupació local de l’Ajuntament de Barcelona

LES PERSONES PARTICIPANTS EN ELS PLANS D’OCUPACIÓ LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA ES MOVILITZEN CONTRA EL QUE CONSIDEREN UNA MALA GESTIÓ DINS D’UNA POLÍTICA DE CRIMINALITZACIÓ DE LES PERSONES A L’ATUR.
Davant la denuncia que fa aquest col·lectiu (unes 2081 persones), la qual reproduïm integrament al final d’aquest text, manifestem la nostra total adhesió i solidaritat.
Tanmateix, alhora que expressem el nostre suport a aquest col·lectiu, volem informar a la opinió pública, per si algú no ho sabia, de la existència d’un conveni de col·laboració, pel període 2008-2011, subscrit entre el Servei Català d’Ocupació, l’Ajuntament de Barcelona, CCOO, UGT, PIMEC i FOMENT sota la denominació de “Pacte Local per a l’Ocupació” mitjançant el qual es coordinen les polítiques impulsades des de l’Ajuntament tendents a “promoure un mercat de treball de qualitat, inclusiu, amb alta productivitat i que generi oportunitats professionals per a tothom, apostant per un creixement econòmic de la ciutat de Barcelona que incorpori més valor afegit i innovació, i que permeti assolir altes quotes de competitivitat, benestar i cohesió social i territorial”.
En el paràgraf tercer del punt quart, titulat “Reptes en relació a la inclusió laboral de les persones més vulnerables” es pot llegir: “Barcelona ha de desenvolupar noves polítiques actives d’ocupació adequades a les necessitats dels col·lectius més vulnerables amb programes de formació a mida i itineraris d’inserció personalitzats. Noves polítiques que permetin alhora reduir les barreres que dificulten el progrés professional de les dones amb responsabilitats familiars, fomentant entre d’altres, l’accés a la formació en horaris laborals i els horaris flexibles, en un context de concertació amb les empreses”.
Com podem veure, res d’això s’acompleix, segons els afectats. Pot ser no pensaven “els agents socials” en els Plans d’Ocupació quan van subscriure el conveni? Aquí podria estar una de les causes de que aquest col·lectiu se senti maltractat.
Per altra banda, resulta del tot intolerable que aquests fets es produeixin quan existeix, com a resultes d’aquest Pacte Local per a l’Ocupació, dos convenis específics, signats per part de l’Ajuntament de Barcelona, un amb CCOO i l’altre amb la UGT, mitjançant els quals es regula una aportació econòmica (l’any 2009 va ser de 30.000 euros per a cada sindicat), per contribuir a l’assoliment dels objectius del Pacte.
La clàusula quarta d’aquest conveni estableix la constitució d’una comissió de seguiment, integrada per dos representants de cada part, que amb una periodicitat semestral s’ha de reunir per ocupar-se del seguiment i del desenvolupament del conveni, així com del grau d’assoliment dels seus objectius.
On estava la comissió de seguiment d’aquest Pacte Local per a l’Ocupació a l’hora de fiscalitzar l’acompliment i l’adequació dels Plans d’Ocupació, ja no al Pacte sinó, al menys a allò previst per l’Ordre TRE/84/2010, reguladora dels mateixos?
Per això resulta vergonyós que els representants de la UGT amaguin el cap sota les ales, així com insultant la hipòcrita estripada de vestidures que està fent CCOO, quan són aquests dos sindicats els qui han signat tots els pactes que afecten directament al col·lectiu de participants en els Plans d’Ocupació i no han fet res per a impedir que siguin un fiasco.

Adjuntem l’acta – manifest de l’Assemblea del Pla d’Ocupació de l’ICUB

ACTA D’ASSEMBLEA
Reunits en assemblea el 17 de novembre de 2010 al Palau de la Virreina el personal de l´Institut de Cultura pertanyent al Pla Ocupacional 2010:

DENUNCIEM:
Que la formació que se’ns imparteix no correspon amb l’ocupació que desenvolupem incomplint la normativa per la qual hem estat contractats (Art. 12.1 de l’Ordre TRE/84/210). És una formació generalista, inútil i fins i tot de continguts ofensius (cursos de compres per Internet de productes de luxe quan passem dificultats econòmiques, cursos sobre sensibilitat de gènere quan no es respecta la conciliació de la vida laboral i familiar, etc.).
Que no se’ns ha proporcionat informació sobre el contingut dels cursos ni dels seus horaris.
Que els horaris de classes no respecten els temps de descans perceptius després de la jornada de treball, ni s’ha atès a les necessitats de conciliació familiar de treballadors/es amb fills menors o amb feines de cura de persones grans, ni a la compaginació amb els estudis (universitaris, altres cursos formatius).
Que no s’ha donat informació a les persones que per llei estan eximides de la citada formació.
Que s’han donat les nostres dades personals a terceres empreses sense el nostre consentiment.
Que no se’ns ha donat resposta administrativa argumentada a les nombroses queixes que hem formulat àdhuc a una carta col·lectiva signada per la majoria dels treballadors i treballadores del Pla d’ocupació.
Que la formació actual és un negoci per a les empreses intermediàries en les que només les interessa el nombre dels assistents.
Que es culpabilitzi als aturats de la seva situació sota el discurs que els hi manca formació quan la causa evident es que s’han destruït els llocs de treball.
Que en molts casos els treballs asignats no corresponen al perfil acadèmic i professional pel que varem ser contractats i que les categories laborals estan, en alguns casos, per sota de la titulació acadèmica exigida pel lloc de treball.

REIVINDIQUEM:
Cap sanció per la no assistència a aquesta formació.
Formació adequada al nostre perfil acadèmic i professional, especialitzada i de qualitat.
Formació homologada gestionada i impartida per organismes públics: CIFOS, FP, Institut Obert de Catalunya, UOC (online), etc.
La rescissió dels contractes amb les empreses privades de formació.