dilluns, 1 de novembre de 2010

Suggeriments i propostes CGT per al pressupost municipal 2010

Com l’any passat, la secció sindical de la CGT a l'Ajuntament de Barcelona ha presentat observacions als pressupostos municipals que es presentaran a Audiència Pública el dia 4 de novembre.

A banda d'informar-vos, volem animar-vos a participar en aquest procés enviant les vostres pròpies observacions a l'adreça de correu pressupost@bcn.cat

Per al cas podeu subscriure les nostres pròpies observacions afegint o suprimint el que us sembli. A continuació transcrivim el nostre propi missatge a l'oficina de pressupostos.

“Assumpte: Suggeriments i propostes per al pressupost municipal 2010

En nom i representació de la Secció Sindical de la CGT a l'Ajuntament de Barcelona, fent ús dels nostres drets com a ciutadans d'aquesta ciutat i dins el marc del procés de participació i audiència pública prèvia a l'aprovació definitiva dels pressupostos municipals de l'Ajuntament de Barcelona per a l'any 2011, presento els següents suggeriments, queixes i propostes:

1. Queixa: Manca d'informació per a poder avaluar l'autèntic significat dels pressupostos que es presenten.

El document que representa la proposta de pressupost municipal per a l'any 2011 no inclou tota la informació necessària com per poder comprovar bona part de les afirmacions que s'inclouen a la presentació, ni tant sols té tota la informació que es lliurarà als regidors que hauran de ratificar-lo al Ple de final de mes. No es presenta a audiència pública la plantilla pressupostària ni el detall del pressupost (classificació econòmica) de tots els organismes autònoms i empreses municipals que gestionen una part creixent dels diners públics, ni tampoc s'explica res del destí de les transferències que en forma de subvencions i convenis van a parar a un ventall molt heterogeni de destinataris, des d'empreses privades, fundacions, consorcis, associacions de veïns o per exemple el gairebé quatre-cents mil euros que es destinen a la “Plataforma Sindical Prioritària”, malnom dels sindicats majoritaris (i pel que sembla també prioritaris) UGT i CC.OO..

Cal destacar que aquesta capsa negra absorbeix més de 846 milions d'euros (6 milions més que l'any passat malgrat la contenció pressupostària), que són el 48% de les despeses corrents i el 38% (3 punts més que el 2010) del pressupost total de l'Ajuntament per al 2011.

Pel que fa a l'absència de la informació de la plantilla d'organismes autònoms, empreses municipals, consorcis, etc., cal destacar la seva importància perquè suposa aproximadament la meitat de la plantilla global de treballadors municipals (uns altres 6.000 llargs).

Tampoc s'aporta la Relació de Llocs de Treball, informació que amb tota seguretat tampoc s'aportarà al Ple Municipal en la línia de tots els anys anteriors, malgrat que és un requeriment legal incloure-la juntament amb els pressupostos anuals.

2. Petició d'aclariment: es parla de congelació de l'Oferta Pública d'Ocupació a excepció de 250 places (nous agents de la Guàrdia Urbana). I que passa amb tota la plantilla de personal en situació d'interinitat o amb contracte laboral temporal que ocupa

llocs de treball estructurals? Com és que augmenta un 26% el pressupost associat a la plantilla de personal temporal al temps que disminueixen un 0,1% les despeses de personal globals?

3. Suggeriment: fer tota l'Oferta d'Ocupació Pública necessària per a estabilitzar tota la plantilla de personal funcionari interí i personal laboral temporal que ocupa llocs de treball estructural. Això no ha de suposar cap increment de despesa en concepte de

nòmines i en canvi contribuirà a estabilitzar la situació de la plantilla de treballadors del servei públic municipal i de retruc millorar el servei al ciutadà.

4. Suggeriment: recentralitzar tota l'estructura d'organismes autònoms municipals, epes, empreses municipals, consorcis, fundacions i associacions municipals, situant els seus departaments productius sota la direcció directa del corresponent gerent de sector. Això

faria possible prescindir dels corresponents gerents d'aquests 38 ents, juntament amb els seus gabinets, administradors de personal I directors econòmics, amb l'important estalvi conseqüent.

5. Suggeriment: que l'Ajuntament contracti directament el personal necessari per a la prestació directa dels serveis, en comptes de fer-ho a través de contractistes i entitats. Els ciutadans han de saber que els beneficis d'aquestes empreses surten de la precarietat

contractual, les baixes retribucions i el deteriorament de condicions de treball de les persones que acaben prestant els serveis municipals en nom de l'Ajuntament. I han de saber també que ni el cost dels serveis per a la ciutat baixen ni tampoc la qualitat del servei prestat millora.

6. Suggeriment: que l'Ajuntament revisi els models de plecs i convenis per a l'adjudicació de la prestació indirecta de serveis, de manera que l'empitjorament de les condicions salarials, socials, d'entorn de treball o de perfil professional del personal finalment implicat en la prestació del servei no es converteixi en un avantatge per a les empreses o entitats candidates a l'adjudicació. I exigir sempre la subrogació del personal contractat per l’anterior o anteriors adjudicataris fins i tot quan canviï l’objecte nominal

del contracte, quan la prestació del servei es faci al mateix centre de treball i consisteixi en les mateixes funcions i competències de contractes anteriors extingits.

Esperem resposta de tot plegat a la sessió del dia 4, no només en interès nostre sinó en interès i per a coneixement de la ciutadania de Barcelona en general.


Secció Sindical de la CGT a l'Ajuntament de Barcelona