dilluns, 29 de març de 2010

ICAM: ATUREM EL MOBBING INSTITUCIONALITZAT!!!!

La missió de l'Instituc Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) és la gestió dels processos mèdics i sanitaris en matèria d'incapacitat laboral, essent el servei mèdic d'inspecció, realitzant funcions d'avaluacions mèdiques, peritatge, arbitratge, assessorament i informe i dictaminant sobre les actuacions sanitàries del sistema sanitari públic en el marc de les reclamacions patrimonials.

La memòria de pressupostos per al 2010 emesa per l’ICAM diu: “l’absentisme laboral és un indicador empresarial lligat a la productivitat i a la qualitat de la gestió en l'empresa, però també és un indicador de la salut. La IT genera molt absentisme, d'igual manera com en genera les condicions de treball (ambientals, clima laboral, càrregues de treball, etc.), la seguretat en el lloc de treball, la implicació en el mateix, etc. L'absentisme laboral a Catalunya per motiu de la IT suposa als voltants del 60-80% del total de l'absentisme. La prescripció de la IT pel metge de primària genera costos pel treballador, per l'empresa, pel conjunt de la societat i també per l'INSS, que és l'organisme que assumeix el pagament del subsidi corresponent »

El 28 de desembre de 2009, paradoxalment el dia dels Sants Innocents, el Director General de l’INSS felicitava la Consellera de Sanitat de la Generalitat pel decrement de la despesa generada per la Incapacitat Temporal (IT), èxit que atribueix en gran mesura al conveni firmat entre l’INSS i la Generalitat amb vigència 2009-2012.

Quines mesures preveu el conveni signat entre l’ICAM i l’INSS per a la reducció de les IT?

Amb una visió purament mercantilista i amb l’objectiu principal de reduir costos, el conveni preveu:

 • Efectuar controls dels processos d’IT i analitzar el seu comportament
 • Establir un pla orientat a avaluar les actuacions dels metges d’atenció primària en l’emissió de baixes i altes d’IT
 • Realitzar estudis sobre els processos de pròrrogues de les IT

El Departament de Salut de la Generalitat rep fons destinats a:

 • Incentivar els recursos humans per la reducció de les IT
 • Modernitzar i millorar els recursos informàtics, materials i d’informació
 • Elaborar una memòria financera i tècnica de la destinació dels fons al programa específic que estudiarà el comportament dels processos d’IT per tal de reduir els terminis de durada de les IT, minorar el conjunt global de dies de baixa per IT i, en definitiva, racionalitzar el cost de la prestació d’IT.

Aquest “programa “preveu que el metge d’atenció primària conegui quins diagnòstics i col·lectius han estat prèviament seleccionats el que atempta a la seva independència professional perquè condiciona la seva prescripció facultativa. A més, el programa “detecta” aquells metges que destaquin per la seva elevada freqüència en l’emissió de comunicats mèdics de baixa i preveu incentius per a inspectors mèdics, metges avaluadors de l’ICAM, metges d’atenció primària, especialistes i personal administratiu, que poden arribar a cobrar fins a 1800 euros de “premi”.

Davant les denúncies de molts treballadors pel tracte inhumà i degradant que exerceixen la majoria dels metges de l’ICAM, faltant al seu codi deontològic, ja al 2007, el Sindic de Greuges suggeria a l’ICAM un tracte respectuós als pacients, una informació correcta i el recomanava tenir en compte tots els informes mèdics especialistes i resultats aportats pel pacient, ja que en molts casos els professionals mèdics de l’ICAM no coneixen l’abast de les patologies que avalua.

Per tant, l’únic objectiu del conveni és reduir la mitjana de temps de durada de les IT a costa de la salut dels treballadors.

La CGT, com a sindicat de classe obrera, reivindica:

 • Una sanitat pública orientada al servei de la salut que no s’entengui en clau de resultats d’explotació mercantil
 • Dotar de suficient personal sanitari els equips bàsics d’atenció primària, els hospitals i els centres especialitzats de detecció i diagnosi de malalties, el que conduiria a la resolució àgil i escorçament de terminis de la IT
 • Equips mèdics professionals independents i funcionaris ja que la prestació de serveis sanitaris per part d’empreses privades condiciona les prescripcions facultatives en favor de l’empresa i no de la salut dels treballadors
 • Que l’ICAM disposi d’especialistes en totes les disciplines mèdiques mitjançant un “parc mòbil de professionals sanitaris” que participi en l’avaluació de cadascú dels processos d’IT.
 • Un programa de control informàtic que detecti els sectors i les empreses que incompleixen la normativa vigent en matèria de salut laboral, condicions mediambientals, riscos laborals (inclosos els psicosocials) que sancioni aquelles empreses els treballadors de les quals mostrin malalties de caràcter reiterat. La prevenció en matèria de salut evita les baixes laborals.
 • Que l’avaluació de les Incapacitats permanents no es determini amb criteris d’estalvi econòmic sinó de la necessitat del treballador en benifici de la seva salut.
 • La retirada immediata d’incentius als professionals mèdics per la reducció de baixes d’IT.

VOLEM UN ICAM AL SERVEI DE LA SALUT

I NO AL SERVEI DEL CAPITAL

Cap comentari: